Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldgebedsdag - Zorg voor de schepping

Dinsdag 1 september

gepubliceerd: woensdag, 26 augustus 2015

Paus Fran­cis­cus heeft 1 sep­tem­ber uit­ge­roe­pen tot de Wereld­gebeds­dag voor de Zorg voor de Schep­ping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebeds­dag voor de schep­ping wor­den gevierd.

Wereldgebedsdag - Zorg voor de scheppingPaus Fran­cis­cus heeft deze dag inge­steld nadat ver­te­gen­woor­di­gers van de Ortho­doxe ritus hem deze sug­ges­tie had­den gedaan. Ortho­doxe kerken bid­den name­lijk al lan­ger op 1 sep­tem­ber voor het milieu en hebben de paus gevraagd of de Rooms-Katho­lieke Kerk zich hier bij aan wil sluiten. Dit gebeurde in juni 2015 ter gele­gen­heid van de presen­tatie van de en­cy­cliek Laudato Si waarin paus Fran­cis­cus oproept tot een inte­grale eco­lo­gie, waarbij zorg voor de schep­ping en zorg voor de armsten onlos­make­lijk met elkaar zijn verbon­den.

De Heilige Vader bena­drukt bij de in­stel­ling van deze Wereld­gebeds­dag, dat chris­te­nen zijn ge­roe­pen tot een ‘ecolo­gische beke­ring’, waarbij de conse­quen­ties van hun ont­moe­ting met Jezus Christus zicht­baar wor­den in hun relatie tot de wereld om hen heen.

De paus hoopt met zijn oproep om milieu­bewuste rent­meesters van de schep­ping te zijn, niet alleen Katho­lie­ken wereld­wijd aan te spreken maar alle mensen van goede wil.

Bid mee!

De Neder­landse Bis­schoppen­con­fe­rentie vraagt gelo­vi­gen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Fran­cis­cus en ko­men­de dins­dag 1 sep­tem­ber mee te bid­den voor de zorg en het behoud van de schep­ping. Daarvoor kan gebruik wor­den gemaakt van onder­staande gebe­den die de paus heeft meege­ge­ven in zijn recente en­cy­cliek Laudato Si.

En­cy­cliek Laudato Si

Gebed voor de aarde

Almach­tige God,
die aanwe­zig zijt in het onmete­lijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw teder­heid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoon­heid behoe­den.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broe­ders en zusters leven,
zon­der iemand te bena­de­len.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waarde­vol zijn in uw ogen,
te red­den.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld be­scher­men
en haar niet plun­de­ren,
opdat wij schoon­heid zaaien
en geen ver­vuiling en verwoes­ting.

Raak de harten
van allen die alleen maar voor­deel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.

Leer ons de waarde van alle dingen te ont­dek­ken,
met verba­zing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbon­den zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw onein­dig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.

Bemoe­dig ons, alstublieft, in onze strijd
voor ge­rech­tig­heid, liefde en vrede.

 

 

 

 

 

Gegeven te Rome,
bij Sint Pieter,
op 24 mei,
op het Hoog­feest van Pink­ste­ren,
het derde jaar van mijn pon­ti­fi­caat.

Fran­cis­cus

Chris­te­lijk gebed met de schep­ping

Wij loven U, Vader, met al uw schepselen,
die uit uw mach­tige hand zijn voort­ge­ko­men.
Zij zijn van u en vol van uw aanwe­zig­heid
en uw teder­heid.
U zij de lof!
 
Zoon van God, Jezus,
door U is alles geschapen.
Gij hebt een men­se­lijke gestalte aan­ge­no­men in de moe­der­schoot van Maria,
Gij zijt deel gewor­den van deze aarde,
en hebt naar deze aarde gekeken met men­se­lijke ogen.
Vandaag zijt Gij levend in ieder schepsel
met uw heer­lijk­heid als Opgestane
U zij de lof !
 
Heilige Geest, die met uw licht
deze wereld richt op de liefde van de Vader,
en de weeklacht van de schep­ping begeleidt,
ook Gij leeft in onze harten
om ons aan te zetten tot het goede.
U zij de lof!
 
Heer God, Een en Drie­vul­dig,
kost­ba­re ge­meen­schap van onein­dige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoon­heid van het heelal,
waar alles spreekt van U.
Wek onze lofprij­zing en dank­baar­heid
om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.
Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen
met al het bestaande.
 
God van liefde, toon ons onze plaats
in deze wereld
als instru­menten van uw liefde
voor alle wezens van deze aarde,
want geen enkel van hen wordt door U vergeten.
Verlicht hen die macht en geld bezitten,
opdat zij wor­den behoed
voor de zonde van de onver­schil­lig­heid,
het alge­meen wel­zijn lief­heb­ben, de zwakken onder­steunen,
en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.

De armen en de aarde schreeuwen:
Heer, door­dring ons met uw macht en uw licht,
om ieder leven te be­scher­men,
om een betere toe­komst te berei­den,
opdat uw Rijk kome
het Rijk van ge­rech­tig­heid, vrede, liefde en schoon­heid.
U zij de lof!
AMEN

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose