Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

HOOP-tour in Zaandam

Zaterdag 29 augustus

gepubliceerd: woensdag, 26 augustus 2015

Paus Fran­cis­cus spoort ons aan de bood­schap van Christus niet voor ons­zelf te hou­den, maar er als kerk mee naar buiten te tre­den. Dat is het beeld van Pink­steren: open deuren, de bood­schap als een lopend vuur en mensen die daar­door geraakt wor­den. Het bood­schap van Christus vraagt om een uit­stra­ling, ook buiten onze kerk­muren.

HOOP-tour in ZaandamMaar veel meer is moge­lijk. Dat we er als kerk niet voor ons­zelf zijn, zou moeten door­werken in alles wat we doen. In de hulp aan mensen die het moei­lijk hebben, materieel of geeste­lijk. In onze aan­dacht voor mensen die te gast zijn in onze vie­rin­gen. In ons contact met jonge mensen die voor de kerk willen trouwen, voor ouders van dope­lingen,voor communi­canten en vor­me­lin­gen. En natuur­lijk ook in onze persoon­lijke contacten: in onze familie- en vrien­den­kring, in de buurt, op ons werk. Dan zijn we niet enkel anderen tot zegen, maar ervaren we zelf ook iets van de vreugde die de leer­lingen van Jezus ervoeren toen ze erop uit trokken.

Lande­lijk is de HOOP-tour actief om pa­ro­chies als de onze te helpen de blijde bood­schap in woord en daad uit te dragen. De meesten van ons zijn dat immers niet zo gewend: we ervaren een gêne, zijn bang dat de mensen niet op ons zitten te wachten. De HOOP-tour laat zien dat als je het goed aanpakt, veel meer mensen open­staan dan wij had­den gedacht. Veel mensen die niet (meer) naar de kerk gaan, blijken het op prijs te stellen wanneer de kerk naar hen toe komt. Zo gaven vele hon­der­den winke­lende mensen eind mei in Leiden gehoor aan de uit­no­di­ging een kaarsje op te steken in de binnen­stads­kerk en daar een gebeds­intentie bij het altaar neer te leggen. Vooral jonge mensen, jonge ge­zin­nen deden dat heel graag.

Zater­dag 29 au­gus­tus - Zaan­dam

De H. Boni­fa­tius, H. Odulphus, en H. Maria Magdalena pa­ro­chies in de Zaanstreek zijn gekozen voor een editie van deze HOOP-tour op zater­dag 29 au­gus­tus a.s.

Ochtend­pro­gramma

Samen­ko­men om geïn­formeerd en geïn­spireerd te wor­den over moge­lijk­heden van vitali­sering voor onze eigen pa­ro­chies. Met heel concrete sugges­ties, door sprekers van binnen en buiten.
De insteek is hoe we onze activi­teiten gaan zien als moge­lijk­heid om in gesprek te komen met mensen. Mensen die niet geloven, niet-meer geloven, een beetje geloven, van harte geloven, jonge mensen, oude mensen, zieke mensen enz.

Middag­pro­gramma

Erva­ring opdoen door aan de slag te gaan. Een kerk open, de straat op, mensen ont­van­gen...
In de lijn van het zo veel­zeggende woord van onze Paus Fran­cis­cus: Avanti, Vooruit...

Meer in­for­ma­tie

 

HOOP-tour

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose