Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijbelse beelden van Luc Blomme

gepubliceerd: dinsdag, 21 juli 2009
Zijn figuren doen soms denken aan Permeke of andere schil­ders van de beroemde Latemse school. En ook in zijn the­ma­tiek - waarbij veel aan­dacht wordt besteedt aan het leven van de boeren en de vissers - is de Vlaamse schil­der Luc Blomme verwant aan de grote meester. Maar tege­lijker­tijd is Blomme eerst en vooral Blomme met zijn door diverse bijbel­ver­halen geïnspireerde doeken. Werken in warme kleuren waarbij rood, geel en blauw de boven­toon voeren. Van 19 sep­tem­ber t/m 19 ok­to­ber zijn de schil­derijen van Luc Blomme te zien in de expositie­ruim­te van Abdijkaarsen bij de bene­dic­tijner abdij in Egmond.

In een afleve­ring van het Vlaamse tele­vi­sie­pro­gramma ‘Het Braambos’, die begin 2008 aan hem was gewijd, noemde Blomme (die werd geboren in Oostende) zich­zelf ‘een kind van de zee’. Hij bracht als jongen (‘vooral in de winter’) veel tijd door aan het strand en was vaak te vin­den temid­den van de drukte die heerst op en rond de vismijn. Het leven van de vissers noemde Blomme in het tv-pro­gram­ma dan ook ‘één van mijn geliefde thema’s’. Maar minstens zo be­lang­rijk binnen zijn oeuvre zijn de doeken waarop het Vlaamse boerenleven wordt uitge­beeld en waarop tal van bijbelse verhalen in ind­ringende figuren en warme, felle kleuren vorm en diepte krijgen.

‘Bovenaan links’

Luc Blomme kwam al op zijn zevende in aanra­king met de schil­der­kunst dankzij een tante die onder­wij­zeres was en in haar vrije tijd schil­derde. Toch zou hij niet meteen kunste­naar van beroep wor­den maar, net als zij, de kost verdienen als onder­wij­zer en later als school­di­rec­teur. Zijn ‘productie’ is inmiddels aanzien­lijk, maar toch is het schil­de­ren voor hem nooit een ‘mak­ke­lijke bezig­heid’ gewor­den. ‘Ik vertrek vanuit een bepaald idee, maar dan sta ik daar ver­vol­gens voor dat grote witte doek... Er is dan niet zozeer sprake van angst, maar er is dan wel een gevoel van: hoe zal ik hier nu aan beginnen... Meestal maak ik eerst enkele losse schetsen en dan begin ik met, op het doek, enkele houtskoollijnen te trekken. Met het schil­de­ren begin ik zoals je begint te schrijven: bovenaan links,’ ver­telde Blomme in ‘Het Braambos’.

Het schil­de­ren is voor hem tege­lijker­tijd ontspannend, als gevolg van de diepe con­cen­tratie, én inspannend, als gevolg van het constante zoeken naar de vorm en kleur die uitdrukken wat hij wil uitdrukken.

Hoewel veel van zijn werken, zeker waar het de uit­beel­ding van bijbelse taferelen betreft, alles behalve lucht­har­tig zijn, is de humor wel dege­lijk aanwe­zig in Blomme’s werk. Een mooi voor­beeld daar­van is een op René Magritte geïnspireerd schil­derij waarop een man met bolhoed een krant leest en één van de artikelen in die krant als kop heeft Ceci n’est pas un Magritte. Humor omschrijft Luc Blomme trouwens als het peper & zout van het dagelijks leven. Wie geen gevoel voor humor heeft, leeft - zo vindt de schilder - een leven dat niet helemaal compleet is.

Eenvoudigen van hart

Waar het gaat om bijbelse verhalen is Blomme vooral geïnspireerd door de zwakkeren, de armen en de eenvoudigen van hart. Zo staan bijvoorbeeld op een schilderij met Jezus’ geboorte als thema een aantal ‘simpele mensen’ meteen rondom Maria, Jozef en het kind en staan ‘de rijke koningen’ bewust op de achtergrond. Voor Blomme is Jezus van Nazareth met name belangrijk als de mens die zich inzet voor de kleinen en voor wie arm en gebroken zijn. Als de mens die ‘de geknakte rietstengel niet breekt en de kwijnende vlaspit niet dooft’.

Tot Blomme’s meest indringende schilderijen hoort zeker Job, waarop een lijdende Job bijna het gehele doek vult. Maar hoe moeilijk we het ook hebben met het (aanvaarden van het) lijden, toch is daar ook steeds weer de werkelijkheid van een andere en een nieuwe toekomst. Op het schilderij wordt dit verbeeld door de op achtergrond verschijnende drie jonge vrouwen die verwijzen naar het slot van het boek Job. ‘En de Heer zegende het latere leven van Job nog meer dan het vroegere. (...) Zeven zonen kreeg hij nog en drie dochters. (...) Van de vrouwen in het hele land waren de dochters van Job de mooiste.’

Tot de verhalen die Luc Blomme tot ind­ringende schil­derijen inspireer­den horen, naast Job, onder meer ook het bezoek van de drie engelen aan Abraham, het bran­dende braambos, de gene­zing van de blind­ge­bo­rene, de eerste dag, het stillen van de storm op het meer, de roe­ping van de eerste leer­lin­gen en de gene­zing van de lamme.

Op De roe­ping van de eerste leer­lin­gen, zijn de figuren bij uitstek afge­beeld als typische ‘Blomme-figuren’. Handen (vaak extra groot en open) gaan zon­der polsen over in armen, hoof­den gaan zon­der hals over in lichamen en die gedrongen­heid geeft de figuren extra kracht en dyna­miek.

Eén van Blomme’s meest favoriete schil­derijen (als kind van de zee!) is De won­der­ba­re vis­vangst waarbij de vissen in het over­volle net een schit­te­rend gou­den glans hebben en op die manier symbool staan voor de grote rijkdom die de leer­lin­gen ont­van­gen na hun diepe teleur­stel­ling die werd opge­roe­pen door de aan­vanke­lijk lege netten.

Bomme’s meest favoriete bijbel­ver­haal (1 Koningen 19:1-13) leidde op zijn beurt tot het ind­ringende Elia op de Horeb dat - hoewel één schil­derij - ‘gelezen’ kan wor­den als een drieluik waarbij de overgang kan wor­den gevolgd van het geweld van de don­der en het vuur naar het gewaarwor­den van het zachte suizen van de wind. Elia, die zich in het mid­den van het doek bevindt, is als ‘vuurprofeet’ gekleed in een felrode man­tel.

In ‘Het Braambos’ omschreef Luc Blomme bid­den als ‘het ervaren dat God nabij is, zon­der daarbij veel woor­den te gebruiken’. Als deze omschrij­ving klopt, dan geldt ook dat kijken naar zijn schil­derijen iets met bid­den te maken heeft.

De ten­toon­stel­ling Bijbelse Beel­den is bij Abdijkaarsen, gelegen aan de Venne­wa­tersweg 27 in Egmond-Binnen, te zien van 19-09 tot en met 30-10 en is geopend van maan­dag t/m zater­dag tussen 10.30 en 16.30 uur.

De afleve­ring van ‘Het Braambos’ over Luc Blomme werd uitgezon­den op 20 januari 2008. Voor meer in­for­ma­tie zie www.braambos.be

Br. Thijs Kete­laarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose