Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hartelijk afscheid bisdom-econoom Duijsens

Met prachtige fotoserie van Isabel Nabuurs

gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2015

Met de plech­tige onder­teke­ning van een ‘testa­ment’ tij­dens de lunch en een receptie is vrij­dag 26 juni afscheid geno­men van bisdom-econoom drs. E. Duijsens. Vele mensen kwamen hem de hand drukken op de receptie die plaats­vond in de tuin achter het bis­schops­huis. Harte­lijke, waar­derende woor­den wer­den ge­spro­ken. Het was wer­ke­lijk een mooie en geslaagde dag.

Hartelijk afscheid bisdom-econoom DuijsensDe mede­wer­kers van het bisdom had­den gelegen­heid gekregen om tij­dens een lunch afscheid te nemen en dat werd op een eigen, ludieke wijze gedaan met de plech­tige onder­teke­ning van een ‘testa­ment’, waarbij een aange­paste tekst op de melodie van het bekende lied van Boudewijn de Groot werd gezongen en de vertrek­kende econoom warm en harte­lijk werd toe­ge­spro­ken.

Later op de mid­dag wer­den de vele vertegen­woor­di­gers van pa­ro­chies, PCI’s, lan­de­lijke gremia, collega’s en kennissen ont­van­gen. Daar werd hij op gees­tige wijze toege­sproken door de kanselier van het bisdom, drs. Eric Fennis. Ook de Bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, sprak harte­lijke woor­den en onder­streepte dat hij het altijd zeer had gewaar­deerd dat de econoom vanuit zijn functie open had gestaan voor nieuwe plannen en ideeën van de Bis­schop om de Kerk op te bouwen en bij te dragen aan de verbrei­ding van het evan­ge­lie.

Mgr. Hendriks schreef op zijn web­si­te www.arsacal.nl: “We verliezen in Emile Duijsens inder­daad een harte­lijke persoon, met een po­si­tie­ve, opbouwende en gelo­vi­ge kijk op bisdom en Kerk, met uits­te­kende contac­tuele eigen­schappen en grote des­kun­dig­heid op vele terreinen. Van harte wens ook ik hem heel mooie jaren toe, ge­zond­heid en Gods zegen.”

Gelukkig heeft het bisdom een goede op­vol­ger kunnen vin­den voor de vertrek­kende econoom in de heer Thom van der Steen.

(de mooie fotoreportage is van Isabel Nabuurs)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose