Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus roept in encycliek op tot integrale ecologie

Zorg voor schepping is onlosmakelijk verbonden met zorg voor de armsten

gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2015

Vandaag is in het Vati­caan de nieuwe en­cy­cliek van paus Fran­ciscus over het milieu gepre­sen­teerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, ver­wijst naar het Zonne­lied, dat in 1225 door de heilige Fran­ciscus van Assisi (1182-1226) werd ge­schre­ven. De paus pleit voor een inte­grale eco­lo­gie, waarin zorg voor de schep­ping verbon­den is met zorg voor de armen die lij­den onder de conse­quen­ties van ver­spil­ling. Maar respect voor de schep­ping gaat ook over de ont­wik­keling van wie en hoe we zijn als mens.

Topcon­fe­ren­ties over duur­zaam­heid

Encycliek - Laudato SiDe datum van ver­schij­ning van ‘Geprezen zijt Gij’ ligt niet geheel toevallig vlak voor enkele belang­rijke top­confe­renties over duur­zaam­heid. Van 25 tot 27 sep­tem­ber or­ga­ni­se­ren de Verenigde Naties een top­ont­moe­ting over duurzame ont­wik­ke­ling, waarbij ook de paus zal spreken. En van 30 no­vem­ber tot en met 11 de­cem­ber 2015 vindt in Parijs de eenen­­twin­tigste jaar­lijkse klimaat­con­fe­ren­tie van de Verenigde Naties plaats: de zoge­naamde COP21.

In de en­cy­cliek spoort paus Fran­cis­cus ‘ie­der­een die verant­woorde­lijk is voor econo­mische, poli­tieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schep­ping’ te zijn. De paus bena­drukt dat zorg voor de schep­ping niet alleen een poli­tieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet wor­den.

Paus Fran­cis­cus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwis­ting van grond­stoffen. Tegen de achter­grond van de armoede en hon­ger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘in­te­grale eco­lo­gie’ waarin zorg voor de schep­ping en zorg voor de armsten onlosmake­lijk met elkaar zijn verbon­den.

Duur­zaam omgaan met de schep­ping in Neder­land

Op een pers­con­fe­ren­tie van­mid­dag lichtte bis­schop De Korte namens de Neder­landse Bis­schop­pen­confe­rentie en KNR (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen) toe waarom de en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus zo be­lang­rijk is voor kerk en samen­le­ving. Bis­schop De Korte : “De en­cy­cliek van onze paus betekent niet alleen voor rooms-katho­lie­ken een nieuwe stimulans om zich in te zetten voor een meer duurzame en recht­vaar­dige samen­leving. Het woord van de paus vormt ook een oproep aan ‘alle mensen van goede wil’ om nu wer­ke­lijk werk te maken van het behoud van onze aarde.”

De pers­confe­rentie vond plaats in het Fran­cis­caans Milieu­klooster Stouten­burg. In dit voor­ma­lige klooster van de fran­cis­ca­nen woont sinds 1991 een oecu­me­nische gemeen­schap van mannen en vrouwen, die het land­goed heeft gemaakt tot een plaats waar de zorg voor natuur en milieu wordt voorgeleefd, gemedi­teerd en gevierd.

Heilige Joannes de Doper-pa­ro­chie in Hoofd­dorp als voor­beeld

Verder werd als voor­beeld de Heilige Joannes de Doper-pa­ro­chie in Hoofd­dorp genoemd. Deze pa­ro­chie maakt al jaren concreet werk van duur­zaam­heid. De zonnige kant van het kerkdak ligt vol met zonnepanelen. Elf panelen met een andere kleur vormen een kruis. Met de stroom wordt een warmte­pomp aange­dreven die water van twaalf gra­den vanaf zeven­tig meter diep oppompt en na afkoeling tot acht gra­den dit terugstuurt naar 107 meter diepte. De warmte gaat de vloer van de kel­der en van de kerk in met een temperatuur van 35 gra­den. ‘Kracht van Boven, warmte uit de Diepte’ past goed bij een kerk. De pastoor rijdt in een elektrische Volks­wa­gen Up met de tekst ‘Voort­gedreven met de Kracht van Boven’. In de kel­der met de naam ‘Het Funda­ment’ wordt ver­der weke­lijks gekookt voor een groep mensen die graag in gezel­schap eten. Rond de kerk is een tuin met Bijbelse Beel­den en Bomen.

Aan vertaling wordt gewerkt

De en­cy­cliek ‘Geprezen zijt gij’ wordt momen­teel in het Neder­lands ver­taald en is binnen­kort verkrijg­baar. Meer in­for­ma­tie over datum en prijs wor­den op de web­si­te bekend­gemaakt.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose