Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Kloosterdag

Zondag 14 juni

gepubliceerd: woensdag, 10 juni 2015

Open Kloosterdag 2015Meer dan vijf­tig kloosters verspreid over heel Neder­land zetten zon­dag 14 juni 2015 hun deuren open tij­dens de zevende lan­de­lijke ‘Open Klooster­dag’. Met deze extra editie sluit de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) aan op het wereld­wijde Jaar van het God­ge­wijde Leven dat door paus Fran­cis­cus is uit­ge­roe­pen.

De ge­za­men­lijke reli­gi­euzen be­schou­wen dit ‘Jaar’, dat op 21 no­vem­ber 2014 van start is gegaan, als een kans om de aan­dacht te ves­tigen op de diver­si­teit van het reli­gi­euze leven in Neder­land. Met de Open Klooster­dag willen reli­gi­euzen laten zien dat reli­gi­eus leven een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij willen tonen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd vorm­ge­ven. Men hoopt op een in­spi­re­rende en respect­volle ont­moe­ting, waarin bezoekers en kloos­ter­lingen op in­for­mele wijze met elkaar in contact kunnen komen.

Tijdens de Open Klooster­dag gaat speciale aan­dacht uit naar de spi­ri­tu­ele traditie van de deel­ne­mende klooster­gemeen­schappen. Wat heeft de spi­ri­tu­ele voor­gan­gers (v/m) des­tijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voor­gan­gers getre­den zijn nu? Reli­gi­euzen willen blijven getuigen van hun intense geraakt­heid door God en door mensen.

Deel­ne­mende kloosters in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

1) Fran­cis­ca­nen

 • Commu­ni­teit La Verna
  Derkin­de­ren­straat 82, Am­ster­dam
  info@laverna.nl
 • Open­stel­ling van het huis van 14.00 uur tot 17.00 uur
 • Rond­lei­dingen, een gesprek met een broe­der en een gebeds­dienst
 • Van 14.00 uur - 14.15 uur: koffie of thee. Daarna start er een DVD ‘Fran­cis­cus, heilige tegen wil en dank’, over het leven van Fran­cis­cus. Deze zal tot 16.50 uur continu blijven draaien.
 • Ondertussen vin­den er rond­lei­dingen in groepen door het huis plaats die ein­digen met een gesprek met de rondlei­dende broe­der. Om 17.00 uur laten we geen mensen meer toe
 • Van 17.00 uur - 17.30 uur is er een af­slui­ten­de Vesper­dienst, waar ie­der­een voor uit­ge­no­digd is
 • Belang­stellen­den kunnen zich het beste opgeven via het email­a­dres: info@laverna.nl

2) Con­gre­ga­tie van het Heilig Sacra­ment

 • Commu­ni­teit Agapè/Begijnhof­ka­pel
  Begijnhof 30, Am­ster­dam
  sss.aad­vanruiten@gmail.com
 • Open: 14.00 tot 18.00 uur
 • Pre­sen­ta­tie van de Eucha­ris­ti­sche spiri­tua­li­teit, ieder uur
 • 17.00 - 18.00 uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en gezongen vespers

3) Kleine Zusters van Jezus

 • IJburglaan 645, Am­ster­dam
  kzjamster­dam@gmail.com
 • Welkom bij de Kleine Zusters van Jezus van 13.00 tot 17.00 uur
 • Route­be­schrij­ving: C.S. Am­ster­dam, tram 26 tot halte Vennepluim­straat (bij winkel­cen­trum)
 • Wij wonen t/o de fietsen­win­kel die naast VOMAR is

4) Jezuïeten

 • Jezuïtenhuis naast De Krijt­berg
  Singel 448, Am­ster­dam
  nikolaas.sintobin@jesuits.net
 • 13.45 uur: Koffie + kennis­ma­king (KB)
 • 14.15 uur: keuze tussen jezuïtische YouTube-medi­ta­tie en jezuïtische Bijbelmedi­ta­tie met de zintuigen
 • 15.20 uur: gesprek met jezuïeten van ver­schil­lende gene­ra­ties over “Wie zijn we, hoe leven we, hoe werken we” ver­trek­kend van ge­tui­ge­nis van jezuïet in oplei­ding
 • 16.30 uur: rond­lei­ding door de jezuïeten­kerk
 • 17.15 uur: voor wie dit verlangt, eucha­ris­tie­vie­ring in de jezuïeten­kerk
 • Belang­stellen­den kunnen het best hun naam opgeven bij nikolaas.sintobin@jesuits.net
 • Het verdient de voor­keur om het hele pro­gram­ma te volgen

5) Bene­dic­tijnen

 • Sint Adelbert­ab­dij
  Abdijlaan 26, Egmond-Binnen
  abt.adelbert­ab­dij@xs4all.nl
 • Het klooster is niet de gehele dag open, maar de mensen zijn welkom (zoals altijd) in de abdij­kerk en bij de diensten.
 • Ook wor­den zij speciaal ont­van­gen bij Bene­dic­tushof, waar men terecht kan voor in­for­ma­tie, video’s en do­cu­men­ta­tie en waar broe­ders aanwe­zig zijn voor contact.
 • Om 11.00, 11.30, 14.00 en 14.30 uur is er een rond­lei­ding door een monnik, vanuit de abdij­kerk, door de kloostergang naar de kapit­tel­zaal, waarbij e.e.a. zal wor­den ver­teld
 • Om 15.00 uur zal er in onze abdij­kerk een concert zijn van Cappella Nova uit Am­ster­dam

6) Zuster Au­gus­ti­nessen van St. Monica

 • Casella
  Soest­dijker­straatweg 147a, Hilversum
  mm.maas@casella.nl
 • Vanaf 14.00 uur welkom
 • Rond­lei­ding, naargelang er mensen zijn in groepen,
 • Samen iets drinken
 • 16.30 uur afslui­ting met gebeds­vie­ring

7) Zuster Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus

 • Huis Casa Carmeli
  Bekslaan 9, Vo­ge­len­zang
  mariekecgal@gmail.com
 • de moge­lijk­heid van een rond­lei­ding
 • een pre­sen­ta­tie van het nieuw te bouwen zorgho­tel en het apos­to­laat met ouderen
 • de kapel is open voor per­soon­lijk gebed en gemeen­schappe­lijk getij­den­ge­bed
 • onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek kunnen gaan met de zusters

 

NB: Om teleur­stel­lingen te voor­ko­men dienen bezoekers zich tevoren te in­for­meren over het pro­gram­ma in het klooster dat men wenst te bezoeken. In som­mi­ge gevallen is aanmel­ding verplicht.

Meer in­for­ma­tie op de speciale web­si­te: www.open­kloos­ter­dag.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose