Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boek over interreligieuze dialoog

In dialogue with people of other religions and philosophies - Berry van Oers

gepubliceerd: woensdag, 10 juni 2015

In de ver­ga­de­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft de nuntius, aarts­bis­schop Aldo Cavalli dins­dag 9 juni het eerste exemplaar van een bij­zon­der boek in ont­vangst geno­men over de interreli­gi­euze dialoog. Het werd overhan­digd door ini­tia­tiefnemer mgr. Van den Hende. Ook de Neder­landse bis­schop­pen ont­vingen deze publi­ca­tie met de titel ‘In dialogue, with people of other religions and philosophies.’

Auteur Berry van Oers

Boek over interreligieuze dialoog - In DialogueAuteur is drs. Berry van Oers, se­cre­ta­ris van de lan­de­lijke katho­lie­ke Contactraad voor Inter­reli­gi­euze Dialoog. In het boek gaat hij in op de grond­slagen, de doelen en de praktijk van dialoog aan de hand van be­lang­rijke Vati­caanse do­cu­menten die ver­sche­nen zijn op het gebied van de inter­reli­gi­euze dialoog in de afgelopen 50 jaar, van Paus Paulus VI tot en met paus Fran­cis­cus.

Ini­tia­tief van Mgr. Van den Hende

De publi­ca­tie is een ini­tia­tief van bis­schop Van den Hende, in de tijd dat hij namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie portefeuille­hou­der was voor de interreli­gi­euze dialoog. Hij is daarin opge­volgd door mgr. Van Burg­ste­den die zich samen met Van Oers ver­vol­gens sterk heeft gemaakt voor deze publi­ca­tie. Deze is voor ver­schij­ning voor­ge­legd aan de Pau­se­lijke Raad voor de Inter­reli­gi­euze Dialoog in Rome. De adviezen en sug­ges­ties van de Raad zijn er ver­vol­gens in ver­werkt. De Pau­se­lijke Raad spreekt waar­de­ring uit voor de publi­ca­tie en noemt het ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie tot uitgave ervan hoogst belangwekkend en wenst het veel succes toe.

‘Het is te hopen dat door lezing en ver­die­ping van de inhoud van deze publi­ca­tie de lezers meer geneigd zijn om de inter­reli­gi­euze dialoog te promoten. De Katho­lie­ke Kerk is er van overtuigd dat ‘dialoog niet een optie is maar een vitale nood­zake­lijk­heid waar­van in hoge mate onze toe­komst afhangt’ (Bene­dic­tus XVI, 25-9-2006). Be­gon­nen vijf­tig jaar gele­den met de ver­kla­ring Nostra aetate gaat ze door op het pad van respect en vriend­schap aange­moe­digd door Paus Fran­cis­cus’.

From The Vatican 2015, Pontifical Council for Interreligious Dialogue.

Doel: Motiveren, in­spi­re­ren en prak­tische hand­vat­ten

‘Het doel van het boek is om katho­lie­ken motivatie en in­spi­ra­tie te geven en zowel prak­tische als theo­lo­gische hand­vat­ten aan te reiken voor het voeren van de interreli­gi­euze dialoog. Het kan na­tuur­lijk ook geraad­pleegd wor­den door niet-katho­lie­ken om kennis te nemen van het denken van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk over de inter­reli­gi­euze dialoog. Daar­mee heeft zij als wereld­kerk ruime erva­ring. Haar inter­natio­nale expertise kan voor de dialoog tussen chris­te­nen en anders­ge­lo­vigen in Neder­land van nut zijn’, aldus Van Oers, die al een kwart eeuw actief is op dit terrein.

Engels­ta­lig

Zijn boek is ge­schre­ven in het Engels en daar­mee hoopt hij dat het ook buiten Neder­land zijn weg kan vin­den. Het sluit aan bij het feit dat het dit jaar vijf­tig jaar gele­den is dat de ver­kla­ring Nostra aetate werd uitge­ge­ven over de hou­ding van de R.K.-Kerk ten aanzien van andere gods­diensten en levens­be­schou­wingen. ‘Bovendien roepen de span­ningen in de samen­le­ving om dialoogini­tia­tie­ven. We hopen dat het boek leidt tot en onder­steu­ning geeft aan dialoog­ac­ti­vi­teiten vanuit ver­schil­lende niveaus in de Kerk en daar­buiten’, aldus Van Oers. Het boek wordt in het voor­woord door de voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, kar­di­naal Eijk, van harte aan­be­vo­len aan ieder die betrokken is bij de inter­reli­gi­euze dialoog.

Details

titel: In dialogue with people of other religions and philosophies
auteur: Drs. Berry van Oers, se­cre­ta­ris van de lan­de­lijke katho­lie­ke Contactraad voor Interreli­gi­euze Dialoog
omvang: 160 bladzij­den
uitge­ge­ven door: SRKK, Utrecht
ISBN-EAN: 978-90-9029081-2
Prijs: € 10,= (exclusief verzend­kos­ten)

Be­stel­len

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volle­dige adresge­ge­vens plus de titel van het boek.

Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN  Breda.

In­for­ma­tie over uw be­stel­ling: Bisdom Breda, 076 - 522 34 44

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose