Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op reis in het Land van Geloven?!

Informatie-avond op dinsdag 16 juni in Schoorl

gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2015

Cursus - Op reis in het Land van GelovenMet ingang van ok­to­ber wordt de cursus “Op reis in het Land van Geloven” opnieuw aan­ge­bo­den. De cursus­avon­den zijn weke­lijks op dins­dag­avond van 19.30 – 22.00 uur vanaf ok­to­ber 2015 tot eind mei 2016. School­va­kan­ties zijn vrij. Daar­naast wor­den twee excursie­da­gen aan­ge­bo­den (een zater­dag en een zon­dag). De data hier­van wor­den vast­ge­steld in overleg met de cursisten. De cursus opent haar deuren met een gezellige kennis­ma­kings­dag op zater­dag 26 sep­tem­ber 2015.

Deze een­ja­rige cursus heeft inmiddels haar sporen ver­diend! De reis in het Land van Geloven is een virtuele groeps­reis. De groep bestaat uit ± 10 personen. Er is een goede wissel­wer­king tussen de inbreng van de cursisten en de kennis die wordt aan­ge­bo­den vanuit de chris­te­lijke traditie. Voor alle cursisten is een prach­tig cursus­boek be­schik­baar van waaruit we ons laten in­spi­re­ren.

We gaan samen op verken­ning en wisselen erva­ringen en bevin­dingen uit. Er is ruimte voor ver­schil­lende opvat­tingen en ieders per­soon­lijke, soms heel eigen weg.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie nodig ik u van harte uit voor de vrij­blij­vende in­for­ma­tie­bij­een­komst op dins­dag 16 juni a.s. om 19.30 uur in de H. Joannes de Doper­kerk, Herenweg 171, 1871 EE  Schoorl. Alstublieft even aanmel­den voor deze bij­een­komst per e-mail. Als u vragen heeft, kunt u die na­tuur­lijk ook altijd stellen via het­zelfde e-mail­a­dres.

Enkele reacties van oudcursisten

“Elke week kijk ik uit naar de cursus­avond; tijd voor be­zin­ning, ont­moe­ting en even terug­ko­men bij mezelf. Deze avon­den geven me in­spi­ra­tie om in het dage­lijks leven dingen op een andere manier te durven en te kunnen bekijken, door wat anderen ver­tellen, door wat we lezen, zien en horen... Ja, echt, de cursus is een aanra­der voor ieder nieuws­gie­rig mens!”

“De cursus is voor mij een ontdek­kings­reis en biedt veel en on­ver­wachte invals­hoeken, waardoor geloof veel meer en bre­der is dan ik wist. Bewustwor­ding is be­lang­rijk voor mij. Van daaruit kom ik ver­der. Sowieso is het heer­lijk om met anderen erva­ringen en gedachten uit te wisselen omtrent je geloof en levens­vra­gen en je zoek­tocht te delen. Ik ervaar de cursus als broodno­dig en ik heb nog steeds hon­ger.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose