Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavodag 2015 - Wat bezielt je?

Zaterdag 13 juni in de Bavokathedraal te Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 2 juni 2015

De voor­be­rei­dingen voor de jaar­lijkse vorme­lingen­dag, beter bekend als Bavo­dag, zijn in volle gang. Ieder jaar berei­den hon­der­den jongens en meisjes in ons bisdom zich voor op het heilig vormsel. Ieder doet dat op zijn en haar eigen manier in de pa­ro­chie met de pastoor, diaken, pas­to­raal werker of één van de vele vrij­wil­ligers die in de pa­ro­chies actief zijn.

BavodagIn de voor­berei­ding op het vormsel zijn al die hon­der­den jongens en meisjes uit ons bisdom uit­ge­no­digd om één keer allemaal tege­lijk bij elkaar te komen. We doen dat in de Bavo ka­the­draal in Haar­lem, de kerk van de bis­schop van ons bisdom. Dit jaar is de Bavo-dag op zater­dag 13 juni 2015. Er is dan een spectaculair pro­gram­ma, waarbij je bij­zon­dere mensen ontmoet en na­tuur­lijk al die leef­tijds­genoten die net als jij komend jaar ook het heilig vormsel zullen ont­van­gen.

Thema - Wat bezielt je?

‘Wat bezielt je?’ is een vraag die ouders hun puberende dochter/zoon stellen wanneer ze iets hebben uit­ge­haald...

Wie of wat bezielt jou? is een vraag van pastores en vormsel werk­groep leden naar wie jou bezielt om te leven zoals je leeft en naar wat jou bezielt om de dingen te doen zoals je ze doet. Het is een ‘vormende’ vraag, welke je bewust maakt van­waar jouw levens­hou­ding komt, het leert je jezelf kennen.

13+ers, de leef­tijdscate­go­rie die in onze kerk in aanmer­king komt voor het Sacra­ment van het Vormsel, is een leef­tijds­groep die bezig is met zich­zelf. Ze lijken soms egoïstisch over te komen, maar zijn dit niet. Hun ver­an­de­rende lichaam en leef­wereld vraagt zoveel aan­dacht dat ze voor veel andere be­lang­rijke dingen en mensen niet zoveel aan­dacht hebben.

Met het Vormsel­project wordt hier als het ware een soort van ‘halt’ toe ge­roe­pen. Het breekt hen open, doet hen stil staan bij hoe ze leven en waar ze de in­spi­ra­tie vandaan halen om zo goed moge­lijk te leven. In hun voort­razende en flitsende leven, ‘doorgezapt’ van de ene prikkel naar de andere prikkel geeft een Vormsel Project rust en een vorm van regelmaat die tijd vraagt en tijd neemt.

Ook de Bavo­dag hoort hierin thuis, een dag van ont­moe­ting, be­zin­ning, van ‘er tussen uit zijn’, van op je plaats en rust en bezig zijn met de vraag naar bezieling... wie bezielt je... en wat bezielt je om gevormd te wor­den, om bij Christus te horen.

Pro­gram­ma

De ka­the­draal gaat open om 10:00 uur en de Bavo­dag begint om 10:30 uur met een spectaculaire ope­nings­cere­mo­nie en ein­digt rond 14:30 uur met een bij­zon­dere gebeds­dienst en een korte terug­blik op de dag.

Op deze dag zijn er allerlei ac­ti­vi­teiten om de vor­me­lin­gen en hun bege­lei­ders dichter bij zich­zelf brengen om te ont­dek­ken waaruit hun bezieling bestaat. Elke groep volgt een eigen tijd­schema. Dit schema ont­van­gen de aangemelde vormsel­groepen per post, samen met een route­beschrij­ving, par­keer­kaarten en de badges voor uw groep. Lunch­pakketten nemen de vor­me­lin­gen zelf mee; diverse versnape­ringen, frisdranken, koffie en thee zijn in de ka­the­draal voor een kleine bijdrage te koop.

Aanmel­ding

Eén lid van de werk­groep of samen­werkende groepen ver­zorgt de aanmel­ding en geeft het aantal deel­ne­mers en bege­lei­ders op dat meegaat naar Bavo­dag. De persoon die deze aanmel­ding doet is voor de organi­sa­tie de contact­persoon.

U kunt zich aanmel­den via bavo­daghaarlem@gmail.com

De aanmel­ding is pas de­fi­ni­tief als de betaling voltooid is. De kosten van de dag zijn dit jaar € 5 per persoon, ook voor de be­ge­lei­ding. Dit bedrag dient u over te maken op iban bank­reke­ning­nummer: NL58 ABNA 0592 5167 41 t.n.v. Bavo­dag Haar­lem. De in­schrij­ving gebeurt op volgorde van binnen­komst en is pas volle­dig als de betaling gedaan is. Wilt u teleur­stellingen voor­ko­men meld u dan meteen aan...

N.B. In­di­vi­duele in­schrij­ving is helaas niet moge­lijk.

 

Bavodag 2015 - zaterdag 13 juniGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose