Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde CSLK studiemiddag

‘Europa, méér dan een economische eenheid’

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2015

Op de Tilten­berg vond op vrij­dag 29 mei, onder voor­zit­ter­schap van per­ma­nent diaken ing. Philip Weijers BScR, het Symposium over Europa plaats met bijdragen van mw. dr. M. Krijten­burg, mr. J.J.A.M. van Gennip, mgr. mr. drs. Th. Hoogen­boom en drs. F. Hoppenbrouwers.

CSLK Studiedag 29 mei 2015 - Europa, méér dan een economische eenheidDr. Margreet Krijten­burg sprak over de bete­ke­nis van Robert Schuman, over wiens in­spi­ra­tie­bronnen zij in 2012 pro­mo­veerde. Schuman staat aan de wieg van de Europese eenwor­ding en was onder meer tweemaal premier van Frank­rijk. Voor hem loopt een proces van zalig­ver­kla­ring. Mr. Jos van Gennip sprak over de relatie van waar­den en religie met Europa en verwees in zijn toe­spraak naar ver­schil­lende ten­denties in het omgaan met de mensen­rechten, de toe­ne­mende invloed van religies in andere wereld­de­len, de multiculturali­teit als bedrei­ging en als uit­daging en wees op de gemeenchappe­lijke waar­den van Europa zoals die onder meer in het gedachten­goed van Schuman naar voren komen. Met Schuman onder­streepte Van Gennip het belang van respect en ver­zoe­ning.

Mgr. Ted Hoogen­boom lichtte ver­vol­gens de structuur van COMECE toe, het comité van af­ge­vaar­dig­den van bis­schop­pen­con­fe­ren­ties binnen de Europese Ge­meen­schap, waartoe hij­zelf behoort. Sinds kort is mgr. Hoogen­boom voor­zit­ter van de com­misie voor juri­dische vraag­stukken binnen COMECE. Drs. Frans Hoppenbrouwers belichtte de actuele ont­wik­ke­lingen in Oost-Europa bezien vanuit de Sociale Leer. De vraag werd gesteld of religie en natio­nale gezind­heid, beide des­tijds onderdrukt in de post-communis­tische samen­le­ving, wel geleid hebben tot een poli­tiek-reli­gi­eus-natio­naal fun­dament en daar­mee als alterna­tief voor de westerse samen­le­ving die zich kenmerkt door een maak­baar­heids­vi­sie.

De bundel met alle lezingen aan­ge­vuld met rele­vante do­cu­menten is in voor­be­rei­ding.

CSLK

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft tot doel het bestu­de­ren, ver­die­pen en verbrei­den van de sociale leer van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de do­cu­menten van de ver­schil­lende pausen,  om daar­mee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer recht­vaar­dige samen­le­ving in Neder­land en daar­bui­ten.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose