Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missiereis Egypte

gepubliceerd: dinsdag, 25 augustus 2009
Foto's: Gideon van Meeteren  


Van 22 juli tot en met 10 au­gus­tus zijn de Blauwe zusters uit Heiloo met 22 jon­ge­ren (en iets ouderen) naar Egypte geweest om daar, in de huizen van de Blauwe zusters en paters aldaar, ge­han­di­capten en kin­de­ren te helpen en te vermaken onder het motto: “alles wat je doet voor de minste der mijnen heb je voor mij gedaan” (Mt. 25).

Voor alle deel­ne­mers is dit een zeer in­druk­wek­kende reis gewor­den, hierbij de erva­ringen van enkele van hen:

Anke (21, stu­dent Inter­na­tio­nal Business, Am­ster­dam):
“Egypte vond ik echt een avontuur, we hebben de toe­ris­tische trek­pleis­ters kunnen combineren met onze missiereis...we hebben de paters geholpen met het ver­hui­zen en de ge­han­di­capte jon­ge­ren onder­steund in hun dage­lijks leven. Ik vond het prach­tig om te zien hoe deze mensen met het kleinste gebaar van onze kant kon­den stralen van geluk en gelukki­ger oog­den dan de doorsnee persoon. De meeste tijd brachten we door in een dorpje vlak buiten Alexandrië waardoor we ook aan den lijve kon­den meemaken hoe het is om in een Islami­tische omge­ving te leven. Kortom ik heb in Egypte heel veel gezien, geleerd en gedaan.”

Ber­na­dette (46, getrouwd, 3 kin­de­ren, laborante):
“Ik vond het heel in­druk­wek­kend om de (Blauwe) zusters en paters onder erbarme­lijke omstan­dig­he­den aan het werk te zien; hoe ze hun leven geven voor de armen, ze geven de kin­de­ren (uit het arme zui­de­lijke Egypte, jdw) echt een kans om een toe­komst op te bouwen. Daar­naast waren de bezoeken aan de Bijbelse plaatsen (bijv. de berg Horeb in de Sinaï woes­tijn en het St. Catharina klooster bij het bran­dend braambos, jdw) heel bij­zon­der, hierdoor is de Bijbel voor mij meer gaan leven. Ook de piramides vond ik heel mooi om te zien.”

Moeder Milagro van de Blauwe zusters con­clu­deert dat de eerste missiereis vanuit Neder­land zeer geslaagd is: “Ie­der­een heeft Christus wel op een bepaalde manier mogen ont­moe­ten; voor­na­me­lijk in de kin­de­ren en de ge­han­di­capten, maar ook in elkaar als groep die elkaar goed leert kennen tij­dens zo'n reis en na­tuur­lijk ook in de dage­lijkse Eucha­ris­tie”.

Nu beginnen de voor­be­rei­dingen alweer voor de twee missiereizen van volgend jaar: één naar het Heilig land en één naar Oekraïne en Polen (voor tieners).

Data missiereizen volgend jaar:
Heilig land: 8 t/m 22 au­gus­tus
Oekraïne en Polen: 10 t/m 24 juli

Jeroen de Wit
deel­ne­mer en se­mi­na­rist
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose