Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feest van Maria geboorte: bedevaart voor religieuzen

gepubliceerd: dinsdag, 25 augustus 2009
Op het feest van Maria Geboorte (8 sep­tem­ber) wordt een bede­vaart voor reli­gi­euzen gehou­den.

Neder­land zou een ander land zijn zon­der de klooster­broe­ders- en zusters die in een tijd waarin weinig mensen geld had­den met de inzet van hun hele leven zorg en onder­wijs toe­gan­ke­lijk maakten. Die tijd ligt nu achter ons en daar­mee is een be­lang­rijke reden van bestaan van kloosters in de kerk en de samen­le­ving weg­ge­vallen. Kloosters en klooster­ge­meen­schappen vervullen nu nieuwe taken als plaatsen van stilte, be­zin­ning, geloofsver­die­ping en mys­tiek. De waar­de­ring is onvermin­derd hoog.

Dins­dag 8 sep­tem­ber is de dag waarop de kerk de geboorte van Maria viert. Maria staat ook voor dienst­baar­heid en overgave, kernwoor­den voor iedere reli­gi­eus. Daarom wor­den oude en nieuwe kloos­ter­lingen, actief levend of meer terugge­trok­ken uit­ge­no­digd om in Heiloo samen te komen, elkaar te sterken in gebed en ont­moe­ting. Omdat het voor­ma­lig Juliana­kloos­ter ver­bouwd is om huis­ves­ting te geven aan een nieuwe groep kloos­ter­lingen en geloofs­cen­trum is van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, wor­den de reli­gi­euzen in het vernieuwde klooster als eregasten verwelkomd om iets te ervaren van de manier waarop een oude en beproefde in­spi­ra­tie zich doorzet en voortzet.

De bede­vaart van Maria Geboorte is open voor ie­der­een. Een plech­tig gezongen eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur waarin rector dr. M.A.L. Wagemaker voorgaat, met Gre­go­ri­aanse gezangen door de Schola Cantorum Kennemerland opent de bede­vaart. Vooraf is gelegen­heid om ge­za­men­lijk de Rozen­krans te bid­den. De reli­gi­euzen zijn welkom voor een lunch in de vernieuwde Refter (eet­zaal ) in het Juliana­kloos­ter. Voor ie­der­een is het wel­komst huis Oesdom geopend. Uitstelling van het Aller­hei­ligste om 14.00 uur, een lof om 14.30 uur waarin Br. A.Korte­kaas osb. voorgaat en met zang door de zusters van de Familie van Maria uit Am­ster­dam (Diepen­brock­straat), met viool, gitaar en orgel besluit de bede­vaart.

Treinen stoppen om 11.09 en 16.09 uur aan de halte.
Info: (072) 505 12 88
www.onzelievevrouwter­nood.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose