Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Solidariteitsactie: Scholing voor bevrijding

Alkmaar centrum organiseert solidariteitsactie: Scholing voor bevrijding

gepubliceerd: vrijdag, 28 augustus 2009
Scholing is een be­lang­rijke priori­teit in het werk van de katho­lie­ke kerk in het Bisdom Hyderabad in Pakistan. Tot op de dag van vandaag is het een enorm gevecht om de mensen scholing te kunnen geven. Er zijn vele hobbels te over­win­nen: fi­nan­cieel, tra­di­tio­neel en qua sociale systemen. Daar­naast zijn de katho­lie­ken een min­der­heids­groepe­ring in dit islami­tisch land waar het christen-zijn een levens­bedreigende keuze is. Voor de allerarmsten in Pakistan biedt scholing een weg naar be­vrij­ding.

Pater Nico Schipper mhm legt uit. “Om onze mensen uit deze erbarme­lijke situatie waarin zij gevangen zitten te bevrij­den is niet een­vou­dig. Snelle methodes zijn er niet echt, het is meer het werk van de lange adem. Spij­tig genoeg moeten we ons op de volgende gene­ra­ties focussen. De beste manier is door er voor te zorgen dat de kin­de­ren goed onder­wijs krijgen, zodat ze straks meer moge­lijk­he­den hebben op de arbeids­markt dan hun ouders, maar ook een po­si­tie­ver zelf­beeld krijgen”.

De partner­paro­chie van Alkmaar Centrum or­ga­ni­seert de volgende ac­ti­vi­teiten:
  • Op vrij­dag 28 au­gus­tus om 18.00 uur wordt er een benefiet­maal­tijd gehou­den in ons pa­ro­chie­cen­trum van de Joseph­kerk. Na de maal­tijd zal Pater Nico Schipper om 19.30 uur een verhaal hou­den over zijn werk in Pakistan.
  • Pater Nico Schipper zal op zater­dag 29 au­gus­tus om 19.00 uur voor­gaan in de Lau­ren­tius­kerk en op zon­dag 30 au­gus­tus om 9.30 uur in de Pius X en om 11.00 uur in de Jozef­kerk. De deur­col­lec­te voor alle vie­rin­gen in dit weekend is voor zijn werk bestemd.
  • Op zon­dag 30 au­gus­tus wordt er een sponsorfiets­tocht gehou­den. Er is een korte route van 15 km en een lange route van 30 km. Sponsor­for­mu­lieren zijn te ver­krij­gen in alle kerken en op de web­si­te van onze pa­ro­chie (www.rk-par-matthias-laurentius-alkmaar.nl) De start is om 12.30 uur vanuit de Joseph­kerk. Onderweg een tussenstop voor een versnape­ring en een drankje. U bent uit­ge­no­digd om met Pater Nico Schipper mee te fietsen en er samen een gezellige dag van te maken met een goed doel.
  • Op vrij­dag 4 sep­tem­ber wordt de actie voor Pater Nico Schipper af­ge­slo­ten met een gezellige bingo om 20.00 uur in het KBO op het Varne­broek.
Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd om mee te doen en daar­mee ook het werk van Pater Nico Schipper te onder­steunen.

Voor meer in­for­ma­tie:
Liesbeth van Gool tel: 06-22225208
Jeroen van de Loo tel: 072-511992

( geplaatst door het missie­secre­ta­riaat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam )

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose