Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

CSLK Studiedag - Europa, méér dan een economische eenheid

Vrijdag 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur in Vogelenzang

gepubliceerd: maandag, 25 mei 2015

CSLK Studiedag 29 mei 2015 - Europa, méér dan een economische eenheidHet Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) wil tij­dens alweer de achtste studie­mid­dag op vrij­dag 29 mei aan­dacht beste­den aan de grond­slag van de Europese Unie, haar joodse-, christe­lijke- en humanis­tische bronnen.

Inge­gaan wordt op de ideeën van de grond­leg­ger van de Europese Unie, Robert Schuman. Zijn idee voor de vor­ming van de Europese Gemeen­schap voor Kolen en Staal was primair bedoeld om de vrede in Europa te besten­digen ten gunste van de herop­bouw van Europa. De hui­dige Europese Unie lijkt echter georiënteerd te zijn op econo­mische belangen. Tijd voor een ‘re-ideolo­gise­ring’ van het Europa-debat. Waartoe dient Europa nu de ver­zoe­ning een feit is gewor­den, de weder­opbouw geslaagd is en het godde­loze communisme ver­slagen?

Belicht wordt de rol van de verenigde bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de lan­den die lid zijn van de Europese Unie. Doel­stelling en de actuali­teit in pas­to­rale vraag­stukken die de Europese Unie aan­gaan komen aan de orde. De actuele ontwik­kelingen in Oost-Europa wor­den bezien vanuit de Sociale Leer. Heeft religie en natio­nale gezind­heid, beide des­tijds onderdrukt, in de post-communis­tische samen­leving geleidt tot een poli­tiek-reli­gi­eus-natio­naal fun­dament en daar­mee als alterna­tief voor de westerse samen­leving die zich kenmerkt door een maak­baar­heids­vi­sie?

Pro­gram­ma

13.00 uur
Ontvangst en registratie
13.30 uur
​Opening en inlei­ding
ing. Ph. S. Weijers BScR
13.40 uur
‘Schuman’s re­fe­ren­tie­kader voor de EU van nu’,
Dr. M. Krijten­burg
14.10 uur
‘Waar­den en Religie, wat hebben die te maken met de EU?’,
Mr. J. J. A. M. van Gennip
14.50 uur
Pauze
15.05 uur
‘De plaats, taken en bete­ke­nis van COMECE in de Europese Unie’,
Mgr. Mr. Drs. Th. C. M. Hoogen­boom
15.30 uur
‘Katho­lie­ke sociale leer in Oost-Europa; tussen gelo­vi­ge in­spi­ra­tie en gese­cu­la­ri­seerd chris­ten­dom’,
Drs. F. Hoppenbrouwers
16.00 uur
Panel­dis­cus­sie en uit­wis­se­ling met de zaal
16.30 uur
Afslui­ting en drankje
17.30 uur
einde

Personalia

Prak­tische gegevens

Wanneer:
29 mei 2015
Tijd:
13.00-17:00 uur
Toegang:
gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
Plaats:
De Tilten­berg
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM  Vo­ge­len­zang
OV:
Connexxion bus 9, éénmaal per uur,
vanaf station Heem­ste­de 12:09, halte Bartenbrug 12
Aanmel­den:
(verplicht)

vóór 15 mei 2015 per mail of tele­foon:
info@cslk.nl
(0252) 345 345 (De Tilten­berg)
Organi­sa­tie: Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)
Folder: Folder studie­dag
Website: www.cslk.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose