Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe econoom voor het bisdom

gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2015

Met ingang van 1 april 2015 zal de heer Thom van der Steen MBA in dienst tre­den bij het R.K. Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam, om na een korte inwerk­periode tot medio mei a.s. te wor­den benoemd tot alge­meen econoom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

De heer Duijsens (links) en de heer Van der Steen (rechts)
De heer Duijsens (links) en de heer Van der Steen (rechts)

De heer Van der Steen zal dan de hui­dige alge­meen econoom, de heer drs. E.F.J. Duijsens opvolgen die eind februari j.l. de pensioen­gerech­tigde leef­tijd heeft bereikt.

Na een zorg­vul­dige wer­vings- en selectie pro­ce­dure door het GITP en na posi­tief advies van de Raad voor Econo­mische Aange­legen­heden en het Ka­the­draal Kapit­tel, is de heer Van der Steen als kan­di­daat voor­ge­dragen. Hij was ruim zes jaar werk­zaam als finan­cieel directeur bij Brinks Neder­land b.v. De heer Van der Steen is gehuwd en vader van twee kin­de­ren.

De heer Duijsens zal van 1 april tot 1 mei a.s. nog lei­ding geven aan de afdeling Finan­cien en Bouw­zaken van het bisdom. Dit om de heer Van der Steen goed te kunnen in­wer­ken, waarna hij de lei­ding zal over­ne­men. Het offi­cië­le afscheid van de heer Duijsens is eind juni voor­zien.

Mgr. Punt: “In ben verheugd dat we in de heer Van der Steen een nieuwe alge­meen econoom hebben gevon­den en ik wens hem zegen en alle goeds in zijn nieuwe functie. Nu reeds spreek ik mijn grote waar­de­ring en dank uit naar de heer Duijsens die twin­tig jaar de functie van alge­meen econoom heeft bekleed en daarin veel voor ons bisdom heeft betekend.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose