Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee deelnemers bisdom Haarlem-Amsterdam aan Bezield Talent 09

gepubliceerd: woensdag, 9 september 2009
De afgelopen weken hebben 13 deel­ne­mers uit het hele land deel­ge­no­men aan de audities van het project Bezield Talent 09. Dit project is opgezet door Godlof, een productiehuis en label dat onlangs gelan­ceerd is, om onder andere jong muzikaal katho­liek talent in Neder­land te onder­steunen. Uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam nemen Victor The (28) uit Hoofd­dorp en Emma van der Lee (17) uit Almere aan de wedstrijd deel. Via de web­si­te van Godlof kunnen de audities van de kan­di­da­ten beluisterd wor­den en kan deze week nog gestemd wor­den op uw/jouw favoriete deel­ne­mers.

Van de 13 deel­ne­mers wor­den er 4 geselec­teerd om mee te werken aan de cd-productie Bezield Talent 09. Deze cd wordt uit­ge­bracht op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag op zon­dag 8 no­vem­ber a.s. in Den Bosch. Deze week is nog de moge­lijk­heid te stemmen op uw/jouw favoriete deel­ne­mers (dat kunnen er meer­dere zijn) via www.godlof.nl

Godlof is het label van Studio Elim (pro­fes­sio­nele opname­stu­dio in Tilburg, geves­tigd in de Elim-commu­ni­teit van de Fraters CMM). Als productiehuis is Godlof er voor bis­dom­men, pa­ro­chies, semi­na­ries, uitgevers, scholen, kin­der- en jon­ge­renkoren en media. Maar als label is Godlof er bovendien voor (jong) talent met behoefte aan pro­fes­sio­nele onder­steu­ning en moge­lijk­he­den voor groei. Kijk op www.godlof.nl voor meer in­for­ma­tie over moge­lijk­he­den tot onder­steu­ning, alsmede over de wedstrijd "Bezield talent".

Godlof heeft voor ogen een cultuur te sti­mu­leren waarin binnen het katho­lie­ke "land­schap" de link tussen jon­ge­ren, media en kerk als van­zelf­spre­kend wordt ervaren. Godlof wil tevens de ruimte bie­den aan artiesten om vanuit een katho­lie­ke invals­hoek muziek uit te brengen.

Ga direct naar de stem­pa­ginaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose