Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open dag Theologisch Instituut St. Bonifatius

Zaterdag 18 april - Vogelenzang

gepubliceerd: zondag, 8 maart 2015

18 april 2015 - Open dag Theologisch Instituut St. BonifatiusTheo­lo­gie stu­de­ren is sterker wor­den, sterker in je eigen geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vin­den. Voor belang­stel­len­den houdt het Boni­fa­tius Instituut op zater­dag 18 april 2015 een open dag. Een dag­deel of een hele dag kennis­ma­ken met stu­den­ten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan.

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut geeft vele moge­lijk­he­den om je te ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof: van korte cursussen tot het in deel­tijd behalen van een bachelor of master in de theo­lo­gie. De colleges en cursussen vin­den (voor­na­me­lijk) op zater­dag plaats.

Pro­gram­ma

(onder voorbehoud)

8.45 uur Binnen­komst en welkom
9.00 uur Lauden (Ge­za­men­lijk ochtend­ge­bed) en Eucha­ris­tie­vie­ring
10.15 uur Koffie/thee
10.30 uur Over theo­lo­gie stu­de­ren op de Tilten­berg (Rector Bruggink)
10.45 uur Ge­tui­ge­nissen door stu­den­ten
11.20 uur Prak­tische zaken, wat zijn de moge­lijk­he­den voor stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut?
12.10 uur Rond­lei­ding gebouw (studieprefect Diederik Wienen)
12.30 uur Pauze en gelegen­heid voor uit­wis­se­ling
13.00 uur Ge­za­men­lijke lunch met aan­slui­tend mid­dagpauze en gelegen­heid tot uit­wis­se­ling en gesprek met stu­den­ten
14.10 uur Theo­lo­gie stu­de­ren en gees­te­lijk leven, een toelich­ting door één van de spi­ri­tu­aals van de oplei­ding
14.50 uur Gelegen­heid tot vragen over stu­de­ren aan De Tilten­berg
15.15 uur Afslui­ting met hapje en drankje
15.45 uur Vespers (Avond­ge­bed)

De Tilten­berg

De Tilten­berg is een prach­tig en sfeer­vol gebouw, dichtbij de duinen in Vo­ge­len­zang (ten zui­den van Haar­lem) en is per auto of met het open­baar ver­voer te bereiken. Klik hier voor meer in­for­ma­tie.

Meer in­for­ma­tie

Voor aanvullende in­for­ma­tie over de open dag en over de moge­lijk­he­den te stu­de­ren of een cursus te doen aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut kunt u contact opnemen met de studieprefect van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, drs. Diederik Wienen: tele­foon 0252 -345333 en per mail dwienen@tilten­berg.org

Aanmel­ding

Opgave kan via de email naar eve­ne­menten@tilten­berg.org of schrifte­lijk door een brief te sturen aan De Tilten­berg onder vermel­ding van ‘Open Dag Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut’

Graag vermel­den:

  • Naam en voor­naam m/v
  • Straat en huis­num­mer
  • Post­co­de en plaats
  • Tele­foon en email
  • Deelname aan de open dag / kan niet deel­ne­men, maar heb wel belang­stel­ling voor studie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose