Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Wij hebben geen vijanden”

Ontmoeting met de Syrisch Orthodoxe Patriarch in Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 4 maart 2015

“Wij hebben geen vijan­den” was een van bij­zon­dere uit­spra­ken van Zijne Hei­lig­heid Ignatius Ephrem II Karim. De Syrisch Orthodoxe Patriarch van Antiochië bracht dins­dag 3 maart een bezoek aan de Moeder Gods­kerk (O.L. Vrouwe­kerk in Am­ster­dam) dat veel later begon dan gepland. De patriarch had een over­vol pro­gram­ma met o.a. een bezoek aan het Europees Parle­ment in Brussel en een bezoek aan de minister van bui­ten­landse zaken en het parle­ment in Den Haag.

Na de viering gingen velen met de Patriarch op de foto, ook de bisschoppen en priesters.Het werd een hart­ver­war­mende bij­een­komst waaraan mgr. Jan Hendriks heeft deel­ge­no­men en ook mgr. Jozef M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam een gedeelte heeft kunnen meemaken. Daar­naast waren aanwe­zig de bis­schop van het Koptisch-orthodox bisdom van Neder­land (Am­ster­dam), Anba Arseny, de choor­bis­schop van de Syrisch katho­lie­ke kerk, de pries­ters van het Opus Dei die aan de kerk verbon­den zijn en de Russisch Orthodoxe pries­ters van Am­ster­dam, naast Koptische en Syrisch Orthdoxe gees­te­lij­ken.

Toespraak mgr. Hendriks

Veel gelo­vi­gen waren geko­men om de Partriarch te begroeten. Na de vespers wer­den enkele toe­spra­ken gehou­den. Mgr Hendriks heeft de Patriarch harte­lijk welkom geheten en de waarde van zijn bezoek onder­streept in deze voor de Syrische chris­te­nen zo moei­lijke tijd. De goede betrek­kingen van de Syrisch Orthodoxen en de katho­lie­ken heeft de bis­schop gememoreerd en de Patriarch verzekerd van onze gebe­den voor de Syrische chris­te­nen en andere chris­te­nen die in zo’n moei­lijke situatie verkeren.

Het chris­ten­dom is de meest ver­volgde gods­dienst ter wereld en daarom moeten wij chris­te­nen, die broe­ders en zusters van elkaar zijn, goed verbon­den blijven en elkaar steunen, aller­eerst met gebed en ook an­ders­zins. Tenslotte heeft mgr Hendriks de Patriarch verzekerd van ons gebed voor de vrijla­ting van Metreopoliet Mor Gregorios Ibrahim, die ons bisdom vaker heeft bezocht en enkele jaren gele­den nog een lezing heeft gehou­den in het semi­na­rie.

“Wij hebben geen vijan­den”

Voor de genodigden was er na afloop nog een maaltijd, waarbij een speciale taart werd gepresenteerd die door de Patriarch werd aangesneden.De Patriarch sloot in zijn toe­spraak hierbij aan en toonde zich dank­baar voor de gast­vrij­heid in Neder­land dat de eigen cultuur van de Syriërs res­pec­teert. Hij gaf aan dat Syriërs de over­heid en de wetten van het land res­pec­teren en goed integreren. Inhakend op het terrorisme zei de Patriarch: “Wij hebben geen vijan­den. Zeker er zijn er die ons ver­volgen, maar wij bid­den voor degenen die ons ver­volgen”. Hij liet dui­de­lijk horen afkerig te zijn van haat of wraak.

Na de vie­ring gingen velen met de Patriarch op de foto, ook de bis­schop­pen en pries­ters. Voor de geno­dig­den was er na afloop nog een maal­tijd, waarbij een speciale taart werd ge­pre­sen­teerd die door de Patriarch werd aangesne­den.

(bron: www.arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose