Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van de Caritas

Zaterdag 28 maart 2015 - Heiloo

gepubliceerd: maandag, 2 maart 2015

De Dienst Dio­ce­sane Caritas van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert op zater­dag 28 maart 2015 de Dag van de Caritas. Het thema van de dag is Zorg voor elkaar.

We heten u van harte welkom op de vierde Dag van de Caritas

Dag van de CaritasHet thema is gekozen van­wege alle ver­an­de­ringen in de zorg. We willen op deze dag nadenken over wat dat voor ons als kerk­ge­meen­schap betekent en met name voor de ac­ti­vi­teiten voor de Caritas. Twee inlei­ders, Karin Denkers, werk­zaam bij Stich­ting De Regenboog Groep Am­ster­dam, en Marieke Waterlan­der, CDA raadslid te Heem­ste­de, ver­tellen vanuit het oog­punt van een zorgin­stel­ling voor kwets­ba­re mensen en vanuit de ge­meen­telijke poli­tiek over de gevolgen van de ver­an­de­ringen in de zorg.

Ver­vol­gens kunt u een keuze maken uit een van de vier gespreks­kringen rondom zorg voor elkaar vanuit de kerken, met prak­tische tips die u in uw werk kunt omzetten.

On­der­wer­pen van de gespreks­kringen

 1. Zorgzame kerk
  Kennis­ma­ken met het project ‘de zorgzame kerk’ van de pro­tes­tante diaconie Neder­land, door Pieternel Ermen.
 2. Recht­vaar­dig­heid
  Aandacht voor een vreug­de­vol missie­pro­ject, de oogst van 3 jaar ver­bon­den­heid tussen pa­ro­chies in de Wie­rin­ger­meer en een weeshuis in Afrika, door de werk­groep Burundi
 3. Duur­zaam­heid
  met aan­dacht voor het project de Groene Kerk van Kerk in Actie
 4. Zorg voor elkaar finan­cieel moge­lijk maken
  met aan­dacht voor projectfinan­cie­ring door Annemarie de Wit, project­ad­vi­seur Skan­fonds*

*Skan­fonds, voor­heen Stich­ting Katho­lie­ke Noden, draagt graag bij met geld, kennis en een net­werk, aan kleinschalige projecten die maat­schap­pe­lijke kansen bie­den aan mensen in kwets­ba­re situaties.

Pro­gram­ma

10.00 uur
Opening door dagvoor­zit­ter Erik Sengers
10.15 uur Inlei­dingen
10.45 uur
Reactie vanuit de zaal
11.00 uur
Uitleg gespreks­kringen, pauze
11.15 uur
Aanvang gespreks­kringen
12.15 uur
Afslui­ting door Mgr. J. Hendriks
12.30 uur
Lunch
13.15 uur
Facul­ta­tieve rond­lei­ding
 • Zo u wilt kunt u aan­slui­ten bij de H. Mis van 9.15 tot 9.45 uur in de Klooster­ka­pel van het Missio­nair Dio­ce­saan Centrum. Voor­gan­ger is Mgr. J. Hendriks
 • Na de afslui­ting kunt u desgewenst deel­ne­men aan een rond­lei­ding over het terrein van het bede­vaarts­oord Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Prak­tische gegevens

Locatie: Missio­nair Dio­ce­saan Centrum
OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
Datum: 28 maart 2015
Tijd: 10.00 uur ( ont­vangst vanaf 9.30 uur)
Tele­foon: 06-10103911 Ernst Meyknecht
06-51285955 Anita Witte
Route­plan­ning: zie: www.olvter­nood.nl
Parkeren: Parkeer­ter­rein Bede­vaarts­oord
Kosten: Geen
Lunch: Wilt u zelf een lunchpakketje mee­ne­men? Soep en een snack, koffie, thee wor­den u aan­ge­bo­den.
Aanmel­ding: Graag ont­van­gen wij uw opgave digi­taal of per post vóór 23 maart.
Organi­sa­tie: Dienst Dio­ce­sane Caritas Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem
023-5112600
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose