Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinsweekend - Zout der aarde

Vrijdag 29 t/m zondag 31 mei 2015

gepubliceerd: vrijdag, 20 februari 2015

De stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden or­ga­ni­seert jaar­lijks een gezins­week­end voor katho­lie­ke ge­zin­nen. Het doel van deze weeken­den is ont­moe­ting, geloofsver­die­ping, be­zin­ning, bemoe­diging en opbouw van ge­meen­schaps­band.

Gezins­week­end Helvoirt

Gezinsweekend - Zout der aardeOver een paar maan­den is het weer zo ver, voor de 18e keer zal het jaar­lijkse gezins­weekend plaats­vin­den, van 29 mei t/m 31 mei 2015! Het weekend wordt georga­niseerd door de stich­ting Katho­lie­ke Gezins­weeken­den. Deze keer is het thema: ‘Zout der aarde’ (Mat. 5: 13-15)

Christus zelf geeft ons die opdracht. Wat een verantwoor­ding legt Hij op ons, om Zijn smaak in de wereld te brengen, het licht, het goede voor­beeld moet voorop gaan. Wij chris­te­nen moeten bewaren voor verdwa­zing, verkilling en verpiete­ring. Hoe zit het met ons die Jezus willen volgen? Het is nodig dat wij onze ver­hou­ding met God zuiver gezouten hou­den en dat we op elk moment als kin­de­ren van het Licht weten te han­de­len.

Dit weekend staan er voor de jon­ge­ren, tieners en kin­de­ren en­thou­siaste vrij­wil­li­gers klaar en zij zullen met hen, ver­deeld in leef­tijd­groepen, op diverse manieren het thema gaan uitdiepen, in woord en daad. Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn.

Marie Heurtin

De ouders en jon­ge­ren zullen op vrij­dag­avond beginnen met een inlei­ding, door kape­laan Johannes van Voorst , op de film over Marie Heurtin, een waar gebeurd verhaal. Ver­vol­gens kunnen we in die film zien en beleven dat je, vanaf het moment dat Jezus iets in je leven betekent, zelf ook veran­dert. Na afloop zullen we nog in kleinere groepen napraten.

Anton de Wit

Op zater­dag zal Anton de Wit met de ouders ver­der ingaan op het thema. Hij zal dat doen in drie sessies, ver­deeld over de dag. Anton de Wit is bekend door zijn boeken en schrijven in katho­lie­ke context. De kin­de­ren en jon­ge­ren zullen ondertussen in hun eigen groepen bezig zijn met hoe zij als bur­gers van het ko­nink­rijk van God de smaak in hun omge­ving echt kunnen ver­an­de­ren. Ook is er zater­dag voor de kin­de­ren een gezellige sport- en spel­mid­dag. Zater­dag­avond is er de moge­lijk­heid voor de aanbid­ding in de kapel, het is tenslotte God die al onze han­de­lin­gen bovenna­tuur­lijke inhoud geeft. Ter afslui­ting van de dag nog een gezellig samen­zijn.

Kerk in Nood

Zondag zal ‘Kerk in Nood’ (een inter­na­tio­nale katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie) komen getuigen over chris­te­nen in gebie­den in het Midden Oosten, waar deze mensen ver­volgd wor­den. Ook zal er die dag een gevlucht gezin bij ons aanwe­zig zijn, dat zal getuigen hoe zij door het geloof en hun trouw in Christus het zoutend vermogen niet verloren.

Na­tuur­lijk is er dit weekend veel tijd voor on­der­lin­ge gesprekken, ontspan­ning en gebed en zal er op beide dagen een H. Mis zijn.

Aanmel­den

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je via de web­si­te aanmel­den. De kosten voor een heel weekend zullen per een gezin € 195,= zijn, maar mogen nooit een be­lem­me­ring zijn om mee te doen.

Meer in­for­ma­tie en opgave

Om zeker van deelname te zijn, is het goed je spoe­dig op te geven.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose