Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Besturencursus van start

gepubliceerd: zondag, 15 februari 2015

Besturencursus 14 februari 2015Zater­dag 14 februari 2015 was de eerste dag van de cursus Pro­fes­sio­neel Beheer en Bestuur in de Kerk in het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum in Heiloo. De dag begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring waarin Mgr. Punt voor­ging. We lazen uit Lucas over de zen­ding van de 72 naar alle ste­den en plaatsen. Het zijn niet alleen de 12 en hun op­vol­gers die staan voor de missie van de Kerk, aldus de bis­schop.

Wij wor­den allemaal ge­roe­pen onze bijdrage te leveren. Dat vraagt in deze tijd om beheer en beleid. Van de ene kant nuchter zijn over de harde feiten, maar van de andere kant ook crea­tief in het zoeken naar oplos­singen. Dat een kerk­ge­bouw uit een stadswijk verdwijnt is nog wel te verkopen. Maar anders wordt het - zoals iemand opmerkte - ‘als de Heer uit het dorp verdwijnt’.

Finan­ciën

De cursus begon met het kader van de spel­regels in de Kerk: de Codex en het Alge­meen Regle­ment. Emile Duijsens, alge­meen econoom, gaf ondermeer de band­breedte aan van de verant­woor­de­lijk­heden van een bestuur in een pa­ro­chie . Hij gaf ook inzicht in zaken waarover we met elkaar goed moeten com­mu­ni­ce­ren, zoals bui­ten­ge­wone daden waar een bis­schop­pe­lijke machti­ging voor nodig zijn.

Verant­woord bestuur

`Reinier Russell, Russel Advocaten, schetste de fijne kneepjes van een goed bestuur. Doe bijvoor­beeld niet de dingen waar je geen verstand van hebt, maar weet je als col­lec­tief wel verant­woorde­lijk voor het geheel. Met aan­spra­ke­lijk­heid is het net als met verzeke­ringen. Tegen ongelukjes kun je je verzekeren, tegen roekeloos gedrag niet. Onderken wat je te doen staat en regel dat, ook in de grotere pa­ro­chies met meer locaties en locale com­mis­sies.

Gebouwen

Peer Houben, coördinator Bouw­zaken, schetste de ont­wik­ke­ling van het Bouw­bu­reau met vanouds de taak van Beheer en Behoud. Daar­naast de meer actuele taak van ont­wik­ke­ling, zoals master­plannen, herbestem­mingen en (ver-)nieuw­bouw. Dit alles met aan­spre­kende voor­beel­den van (lopende) projecten. Ook de wet en regel­ge­ving rond (rijks)monu­menten kwam aan de orde.

Reli­gi­eus roerend goed

De derde taak van Bouw­zaken wordt ge­rea­li­seerd samen met het Museum Catha­rij­ne­convent. Anique de Kruijf hield een inte­res­sant lezing over het roerend goed. Het is de verant­woorde­lijk­heid van het bestuur om een en ander goed te registreren en de waarde samen met haar vast te stellen. Er is ondermeer een mooie site van vraag en aanbod waar 85% van overbo­dige reli­gi­euze voorwerpen een nieuw leven vin­den in binnen- of bui­ten­land. Ook de inzage in eigen gegevens wordt bin­nen­kort digi­taal moge­lijk

Kortom een rijke gevulde eerste dag van vier. De 26 aangemelde deel­ne­mers waren allen aanwe­zig. Met 17 al op de wacht­lijst voor de volgende serie gaan we binnen een paar jaar wel 72 extra goed toe­geruste bestuurs­leden oplei­den. Als zij elkaar en andere be­stuurs­le­den blijven in­spi­re­ren dan vechten ze niet tegen windmolens, maar blijven als nuchtere Hollan­ders crea­tief om ‘bij de stij­ging van de zeespiegel droge voeten’ te hou­den.

Martin Frederiks
Staf­me­de­werker Kerkop­bouw

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose