Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internationale Gebedsdag tegen Mensenhandel

Zondag 8 februari 2015

gepubliceerd: woensdag, 4 februari 2015

Zondag 8 februari 2015 wordt overal ter wereld in ge­meen­schappen van reli­gi­euzen, pa­ro­chies en andere chris­te­lijke groepen stil­ge­staan bij de Inter­na­tio­nale Dag tegen Mensen­handel. Deze dag werd op 25 no­vem­ber van het vorig jaar inge­steld door paus Fran­cis­cus, op verzoek van met name vrouwe­lijke reli­gi­euzen die al jarenlang slacht­of­fers bijstaan en strij­den tegen mensen­handel.

Internationale Gebedsdag tegen MensenhandelMet deze dag wil paus Fran­cis­cus de aan­dacht ves­tigen op de verschrik­kingen van mensen­handel en oproepen om hier iets tegen te doen. De datum valt samen met de feest­dag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Soedanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van kloos­ter­linge koos. Het ini­tia­tief wordt gedragen door de Pau­se­lijke Raad voor Mi­gran­ten en de Pau­se­lijke Raad Justitia et Pax, evenals door de inter­na­tio­nale unie van manne­lijke en die van vrouwe­lijke reli­gi­euzen.

Over mensen­handel

Van mensen­handel is er sprake als mensen wor­den uitgebuit of onder dwang bepaalde han­de­lin­gen moeten ver­rich­ten waarvoor ze niet in vrij­heid kiezen en waar andere mensen van profi­te­ren. Het gaat bij­voor­beeld om ge­dwon­gen pros­ti­tutie of mensen arbeid laten ver­rich­ten onder slechte arbeids­voor­waar­den en -omstan­dig­he­den waardoor mensen­rechten wor­den geschon­den.

Volgens diverse schat­tingen zijn jaar­lijks we­reld­wijd tussen de 700.000 en 2 miljoen vrouwen, mannen en kin­de­ren slacht­of­fer van mensen­handel. In ongeveer zes­tig procent van de gevallen gaat het om vrouwen en kin­de­ren. Per jaar gaat we­reld­wijd ongeveer 32 miljard dollar om in deze menson­te­rende handel.

Ook in Neder­land zijn mensen slacht­of­fer van mensen­handel en uitbui­ting. Deze uitbui­ting vindt plaats binnen allerlei sectoren, bij­voor­beeld de seks­in­dus­trie, de horeca, de glas- en tuin­bouw en de bouw­sec­tor.

De Stich­ting Reli­gi­euzen Tegen Vrouwen­handel (SRTV) en de Com­mis­sie Missio­naire Bewe­ging Reli­gi­euzen (CMBR) hebben in het kader van de Inter­na­tio­nale Gebeds­dag tegen Mensen­handel een gebeds­dienst opge­steld, die recent is aan­ge­bo­den aan alle reli­gi­euze in­sti­tu­ten en chris­te­lijke kerken en groepe­ringen in Neder­land.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sluit zich aan bij de oproep van paus Fran­cis­cus om ko­men­de zon­dag stil te staan bij de Inter­na­tio­nale Dag tegen Mensen­handel, en waar moge­lijk mee te bid­den voor de slacht­of­fers van mensen­handel.

“Mensen­handel is een wond in het lichaam van de hui­dige wereld, een wond in het vlees van Christus. Het is een mis­daad tegen de mens­heid.” - paus Fran­cis­cus, 10 april 2014

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose