Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang - 21 maart 2015

Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ít onverwachte...

gepubliceerd: dinsdag, 3 februari 2015

In de nacht van 21 op 22 maart 2015 vindt in Am­ster­dam de jaar­lijkse Stille Omgang plaats. Met deze nachte­lijke tocht door het centrum van Am­ster­dam wordt het mirakel her­dacht dat op 15 maart 1345 heeft plaats­gevon­den tussen de Kalver­straat en het Rokin.

Uit de Overleve­ring

Deze pro­ces­sie is mid­den veer­tiende eeuw ontstaan als gevolg van de ge­schie­de­nis van een zieke man die in de Kalver­straat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ont­van­gen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen hou­den. Het braaksel kwam in het haard­vuur terecht met het won­der­baar­lijke ver­volg, dat de hostie de volgende ochtend onge­schon­den in de as van deze haard werd aan­ge­trof­fen. De hostie werd door de ver­zorg­sters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaat­se­lijke pastoor werd ge­roe­pen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een offi­cië­le pro­ces­sie naar de pa­ro­chie­kerk over­ge­bracht, de hui­dige Oude Kerk.

Mirakel van Am­ster­dam

Stille Omgang (foto: www.stille-omgang.nl)Dit Eucha­ris­tisch won­der, geschied aan een zieke, heeft bekend­heid gekregen onder de naam Mirakel van Amster­dam (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amster­dam dit Mirakel in stilte en duis­ter­nis door een nachte­lijke pel­gri­mage langs de route van 1345 en door Eucha­ris­tie­vie­ringen voor of na de Omgang.

De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­terend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onder­weg. Zij vieren in een Amster­damse kerk de Eucha­ris­tie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze pelgrims­tocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwij­gende verbon­den­heid van de duizen­den chris­te­nen.

Intentie

De speciale intentie voor de Stille Omgang van 2015 is:

Een pelgrim gaat voort, ont­vanke­lijk voor ’t on­ver­wachte...

Ster van de nieuwe evange­li­satie, help ons te stralen door het ge­tui­ge­nis van ver­bon­den­heid, van bran­dend geloof, van liefde voor de armen. Opdat geen enkel rand­ge­bied verstoken blijft van het licht van het evan­ge­lie.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie kunt u vin­den op de web­si­te van het Gezel­schap van de Stille Omgang.

Jon­ge­ren­pro­gramma

Stille Omgang 2015 JongerenprogrammaSpeciaal voor jon­ge­ren is een eigen vie­ring in de Am­ster­damse Nicolaas­basiliek. De vie­ring die om 20.00 uur begint, heeft als thema: On the Road. Het SO-jon­ge­ren­pro­gram­ma, dat begon als natio­nale ac­ti­vi­teit van jon­ge­ren­groep RKJ Am­ster­dam, is inmiddels uitgegroeid tot een katho­liek jon­ge­ren­eve­ne­ment van formaat. Meer in­for­ma­tie over het jon­ge­ren­pro­gramma staat op de speciale jon­ge­ren­pagina.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose