Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vacatures bij Jong Katholiek voor WJD en KJD

gepubliceerd: vrijdag, 16 januari 2015

Twee vacatures: projectleider WJD 2016 en projectleider KJD 2015Ben je op zoek naar werk en heb je zin om je han­den uit de mouwen te steken voor de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag of de Wereld­jon­ge­ren­da­gen? Dan is dit je kans. Jong Katho­liek heeft maar liefst twee vacatures voor en­thou­siaste project­lei­ders.

Project­lei­der Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2016

In 2016 vin­den van 25 juli t/m 1 au­gus­tus in Krakau, Polen de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats. Naar schat­ting enkele miljoenen jon­ge­ren van over de hele wereld zullen zich daar verzamelen in ant­woord op de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus. Ook vanuit Neder­land zullen vele jon­ge­ren deel­ne­men. Om deze deelname in goede banen te lei­den or­ga­ni­se­ren de zeven bis­dom­men diverse reizen naar Krakau, met een daarbij behorend voor­pro­gramma. De bis­dom­men werken daar­naast samen op lan­de­lijk niveau op het gebied van com­mu­ni­ca­tie, het Neder­landse pro­gram­ma in Krakau zelf en voor­zie­ningen op het gebied van huis­ves­ting, medische voor­zie­ningen en vor­ming van vrij­wil­lige reis­lei­ders.

Jong Katho­liek, onder­deel van het SRKK (Se­cre­ta­riaat van het RK Kerk­ge­noot­schap) is op zoek naar een project­lei­der (m/v) die lei­ding kan geven aan deze lan­de­lijke samen­wer­king. De volgende taken komen daarbij in beeld:

  • Het uit­werken en rea­li­se­ren van een lan­de­lijke pro­mo­tie­cam­pagne
  • Het werven van vrij­wil­li­gers voor lan­de­lijke taken
  • Het met deze vrij­wil­li­gers uit­werken en rea­li­se­ren van een Neder­lands pro­gram­ma in Krakau zelf
  • Het samen met een pro­fes­sio­nele touroperator uit­werken en uit­voeren van een logis­tiek draai­boek, medische voor­zie­ningen, huis­ves­ting, voor­zie­ningen voor deel­ne­mers met fysieke beper­kingen, calami­teiten­plannen etc.

Download hier de vacature project­lei­der WJD in PDF

Project­lei­der Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag 2015

Al meer dan 35 jaar vindt er jaar­lijks een lan­de­lijke Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) plaats. De laatste 9 jaar gebeurt dit onder de verant­woor­de­lijk­heid van de Neder­landse bis­schop­pen. De laatste editie was de eerste die in de open lucht als festival werd geor­ga­ni­seerd. Ook in 2015 is een nieuw festival voor­zien, dat zal plaats­vin­den in het weekend van 6 en 7 juni op het terrein van de abdij Marien­kroon in Nieuwkuijk bij Den Bosch.

Jong Katho­liek, onder­deel van het SRKK (Se­cre­ta­riaat van het RK Kerk­ge­noot­schap) is op zoek naar een project­lei­der (m/v) die verant­woor­de­lijk wordt voor de reali­sa­tie van dit festival. Daarbij komen de volgende taken in beeld:

  • Het uit­werken en rea­li­se­ren van het festival pro­gram­ma (inhou­de­lijk en muzikaal)
  • Het opzetten van de logis­tieke organi­sa­tie (podia, tenten, stroom­voor­zie­ningen, beveili­ging , transport etc.)
  • Het werven en aansturen van vrij­wil­li­gers in de voor­be­rei­ding en tij­dens het festival zelf
  • Het opzetten en uit­voeren van een lan­de­lijke pro­mo­tie­cam­pagne
  • Het samen met vrij­wil­li­gers werven van donateurs, via een giften­cam­pagne
  • Het samen met vrij­wil­li­gers werven van standh­ou­ders voor de in­for­ma­tie­markt tij­dens het festival

Download hier de vacature Project­lei­der KJD in PDF

Reageer snel!

Reageer snel, want de eerste selectie vindt al plaats op 26 januari.
Sollici­ta­tie­brie­ven dienen dan bij ons binnen te zijn.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose