Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feest op het bisdom

Jubilea van Dea Broersen en Jeroen Hoekstra

gepubliceerd: vrijdag, 7 november 2014

Op het hoog­feest van Sint Wil­li­brord werd in het bis­schops­huis van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam een fees­te­lij­ke receptie gehou­den: mw. Dea Broersen was vijfen­twin­tig jaar in dienst van bisdom en dekenaat, dhr. Jeroen Hoekstra vierde zijn koperen jubileum. De zalen van het bis­schops­huis ston­den vol mensen die uitdruk­king wil­den geven aan hun waar­de­ring voor het werk dat deze beide mensen voor de kerk in het Haar­lemse hebben gedaan.

De beide jubilarissen nemen de felicitaties in ontvangst. In het midden Deken A. Cassee.
De beide jubila­rissen nemen de felici­ta­ties in ont­vangst.
In het mid­den Deken A. Cassee.

Na­tuur­lijk waren de drie dekens aanwe­zig, die veel met de jubila­rissen had­den samen­ge­werkt, maar ook tal van collega’s van het bisdom en ‘uit het veld’.

De kanselier van het bisdom, diaken Eric Fennis sprak de beide jubila­rissen op humoris­tische wijze toe, hij refereerde na­tuur­lijk aan het feit dat Dea Broersen nog onlangs op TV te zien was geweest in ‘De Hokjesman’, een VPRO-pro­gram­ma van Michael Schaap waar uitzon­der­lijk veel po­si­tie­ve reacties op geko­men zijn. Aan haar, door Eric Fennis ‘de moe­der van het bisdom’ genoemd, werd daarna door de bis­schop de Bavopen­ning uit­gereikt, een dio­ce­sane onder­schei­ding die bij bij­zon­dere ver­diensten voor het bisdom wordt toegekend. Jeroen Hoekstra was (nog) niet aan de beurt om deze onder­schei­ding te ont­van­gen, maar ook hij kreeg lof toegezwaaid voor de even­wich­tige, diplo­ma­tieke manier waarop hij processen in pa­ro­chies had weten te be­ge­lei­den. Sinds kort is hij tevens werk­zaam in de parocheis van Uithoorn, De Kwakel en Nes aan den Amstel.

Van harte fe­li­ci­te­ren we beide jubila­rissen en wensen hen heel, heel veel zegen toe over hun toe­komst in dienst van Jezus Christus, Zijn evan­ge­lie en de Kerk! (Arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose