Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mozes en Aäron opnieuw ingewijd

H. Antonius van Paduakerk in Amsterdam aan Sant’Egidio toevertrouwd

gepubliceerd: maandag, 29 september 2014

De Mozes en Aäron­kerk (eigen­lijk: H. Antonius van Padua) aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam stroomde zon­dag­mid­dag helemaal vol met gelo­vi­gen die er voor het eerst sinds 1967 op zon­dag een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring bijwoon­den. De kerk die toen aan de ere­dienst was ont­trok­ken werd opnieuw ingewijd door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jozef M. Punt, en aan de ge­meen­schap van Sant’ Egidio toe­ver­trouwd. De ge­meen­schap zal er dins­dag- en vrij­dag­avond het gebed van Sant’ Egidio zal hou­den en op zon­dag­mid­dag 17.00 uur de Eucha­ris­tie vieren.

Inwijding Mozes en Aäronkerk - bij de uittocht na de Mis, midden boven het hoofdaltaar de Christusicoon van Sant’ Egidios
Inwij­ding Mozes en Aäron­kerk - bij de uit­tocht na de Mis, mid­den boven het hoofdaltaar de Christusicoon van Sant’ Egidios

Tot rector van de kerk is de oud-deken van Am­ster­dam, mgr. Joop Stam, aan­ge­steld. Hij con­ce­le­breerde samen met mgr. Leon Lemmens, hulp­bis­schop van Mechelen-Brussel, mgr. Jan Hendriks, mgr. Jan van Burg­ste­den sss, de provinciaal en vice-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen, pries­ters uit de bin­nen­stad van Am­ster­dam of bij­zon­der verbon­den met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio bij de fees­te­lij­ke vie­ring, opge­luis­terd door de lie­de­ren van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio, waarin de kerk opnieuw werd geconsa­creerd. Diaken Ronald Dashorst van Sant’ Egidio Apel­doorn, assis­teerde bij de vie­ring.

Colm Dekker

Colm Dekker, verant­woor­de­lijke voor Sant’ Egidio Am­ster­dam heette allen harte­lijk welkom, in het bij­zon­der de Koptische bis­schop van Am­ster­dam, Z.E. Bis­schop Arseny, de vrien­den en de velen die uit Antwerpen waren geko­men.

De bis­schop ging in zijn homilie in op het bij­zon­dere karakter van de kerk die een catechese in afbeel­dingen geeft en hopen­lijk een warm thuis mag wor­den voor velen in een tijd van seculari­sa­tie en indi­vi­dua­lis­me.

Brandalarm

Bij een kerk­wij­ding wordt over­vloe­dig wij­wa­ter en wierook gebruikt en toen een dampend wierokvat werd terug geplaatst in een kleinere ruimte, ging het toch even mis: het alarm ging af en alles was wel zo nieuw dat het even duurde voordat de “uit”-knop was gevon­den. Het kwam net op het moment dat de eigen­lijke wij­dingsritus was afgelopen en het kon de vreugde die op ieders gezicht was af te lezen, niet temperen.

Na afloop van de inwij­ding was er een receptie en bezichti­ging van de gebouwen.

Van harte wensen we de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio heel veel zegen toe over hun gebed en ac­ti­vi­teiten: dat die zeer vrucht­baar mogen zijn en hen met vele armen in de stad en daar­bui­ten in vriend­schap mogen verbin­den. De dag van de inwij­ding was wat dat betreft in ieder geval zeer hoop­vol!

(bron: Arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose