Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitnodiging Startdag Vastenaktie

Zaterdag 8 november 2014 van 9.45 tot 16.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 23 september 2014

VastenaktieDe Start­dag van de Vastenaktie zal dit jaar wor­den gehou­den op zater­dag 8 no­vem­ber 2014. Net als vorig jaar vindt de Start­dag plaats in Ver­ga­der­cen­trum Domstad, Konings­ber­ger­straat 9 in Utrecht.

De Start­dag is hét ont­moe­tings­moment tij­dens de voor­berei­dings­periode op de ko­men­de Vastenaktie. Zoals u weet, leven we in een wereld met overstel­pende gebeurte­nissen. Betrokken blijven op elkaar, hier en we­reld­wijd, is dan niet altijd mak­ke­lijk. Onmacht en onverschil­lig­heid liggen op de loer. Waar kunnen we dan onze in­spi­ra­tie vandaan halen om ons verlangen naar verbon­den­heid een vorm te geven en hoe kunnen we anderen aanspreken om zich daarbij aan te sluiten?

Sprekers

Wij denken dat we sprekers hebben uit­ge­no­digd die u opnieuw kunnen raken, motiveren en hand­vat­ten geven. Zo zal drs. Karin van den Broeke ons op een frisse manier laten ervaren dat we met ons Chris­te­lijk gedachte­goed een krach­tig middel op weg naar sociale cohesie hebben. Daar­naast zal in een korte pre­sen­ta­tie een aan­spre­kende, andere kijk op ont­wik­ke­lings­samen­wer­king gegeven wor­den.

Pro­gram­ma Start­dag

Voor de invulling van het pro­gram­ma is gekozen voor het thema ‘Waar leef jij voor’, passend bij de in­spi­ra­tie die we willen bie­den en passend bij het thema van de campagne.

Inloop van de dag is om 09.45 uur; het pro­gram­ma start om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Wij bie­den u krach­tige sprekers en work­shop­lei­ders, u kunt ideeën uitwisselen met andere vrij­wil­li­gers, elkaar ont­moe­ten en in­spi­re­ren tij­dens de lezingen en work­shops. Zo maken we er samen een dag van die ons begeestert en hand­vat­ten geeft voor de campagne in 2015.

Campagneland Sri Lanka: ‘Grenzeloos Samen Leven’

Campagne 2015 - de theeplantages van Sri LankaHet thema van de campagne 2015 is: ‘Grenzeloos Samen Leven’. We ver­die­pen ons in Sri Lanka en richten ons op de werkers van de thee­plantages. Het project wordt gedragen door caritas­organi­sa­tie Setik van het bisdom Kandy. Setik helpt de Tamil-ge­meen­schappen op de thee­plantages zich te ont­wik­ke­len en uit hun isole­ment te tre­den. Zo wordt er onder andere gezorgd voor nijver­heids­onder­wijs, com­puter­trai­ningen, lei­der­schaps­trai­ningen en psycho­sociale be­ge­lei­ding.

Work­shops en lezingen

Anders dan vorig jaar zijn er dit jaar twee rondes met work­shops en lezingen. U kunt dus twee work­shops/lezingen volgen. Het korte pro­gram­ma vindt u onderaan dit bericht. Een uit­ge­breide beschrij­ving vindt u op de web­si­te www.vastenaktie.nl Hier kunt u zich ook aanmel­den voor de Start­dag en voor de work­shops/lezingen van uw keuze.

We hopen na­tuur­lijk dat u erbij bent op 8 no­vem­ber! Samen maken we het tot een mooie dag. We zijn ervan overtuigd dat u vol in­spi­ra­tie en nieuwe ideeën naar huis gaat!

Namens het Vastenaktie-team
Harte­lijke groet en tot 8 no­vem­ber,

Johan Compier
Campagne­lei­der Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie

Lezingen

L1: ‘Ach­ter­grond en verhalen vanuit het project in Sri Lanka’

Voor de campagne 2015 onder­steunt Vastenaktie een project in Sri Lanka van caritas­organi­sa­tie Setik uit het bisdom Kandy. Setik helpt onder andere de Tamil-gemeen­schappen op de thee­plantages zich te ont­wik­ke­len en uit hun isole­ment te tre­den. Margot de Zeeuw, werk­zaam als com­mu­ni­ca­tie- des­kun­dige bij Vastenaktie ver­telt u over het project. Wezen­lijk voor uw campagne.

L2: ‘Weg met het lief­da­dig­heids­frame. Vertel eens een nieuw verhaal.’

Als we het over OS of over een project hebben, ver­tellen we door­gaans over de armoede daar en over hoe wij hen kunnen helpen zich te ont­wik­ke­len. Lief­da­dig­heidsframe, wordt dat door des­kun­digen genoemd; het drijft op onze hulp­vaar­dig­heid en hun afhanke­lijk­heid. Mensen uit onze omge­ving raken daardoor niet meer geïn­te­res­seerd. Hoe betrek je ze dan? Ralf Bodelier, jour­na­list en OS des­kun­dig ver­telt over de ver­an­de­rende visie op OS. In­spi­re­rend en direct bruik­baar in uw eigen campagne.

L3: ‘Het nieuwe hon­gerdoek toe­ge­licht’

Honger­doeken ver­wij­zen vaak naar Bijbel­ver­halen. Ze zijn door­gaans figura­tief en daardoor goed bruik­baar als illus­tra­tie bij de Bijbel­le­zingen van de Vasten­tijd en/of de invulling van de the­ma­tiek van de Vastenaktie. Voor de campagne 2015 presen­teert Guus Prevoo u het nieuwe hon­gerdoek, dat min­der figura­tief is, maar juist abstract. Het kan daardoor heel wat gesprekken teweeg brengen.

Work­shops

WS4: ‘Hemel op aarde’

Grenzeloos sa­men­le­ven is een prach­tig ideaal. We­reld­wijd en binnen onze eigen samen­le­ving. Maar hoe geef je dat ideaal van ‘vrede op aarde’ in de praktijk gestalte? In deze work­shop met Karin van den Broeke verkennen we de kracht van het Bijbels fun­dament dat ons diver­si­teit niet als struikelblok, maar als waarde laat zien. Hoe zorgen we dat we wérke­lijk sa­men­le­ven? Karin van den Broeke is voor­zit­ter van de synode van de PKN en o.a. ini­tia­tiefnemer voor de dienst ‘Wij geloven in meer’.

WS 5: ‘Hoe gebruikt u de campagnefilm?’

Het tonen van de campagne­film is een goede manier om uw achterban te in­for­meren over het project van Vastenaktie. Vaak gebeurt dat in combinatie met een Vasten­maal­tijd. Hoe kunt u, na het tonen van de film, een gesprek met de kijkers voeren? Welke werk­vor­men kunt u gebruiken om de film op een vlotte wijze na te bespreken? Work­shop bege­lei­der Ideline Meijer zal u hand­vat­ten aanreiken.

WS 6: ‘Geloven thuis’

‘Geloven thuis’ bestaat uit producten, o.a. ma­te­ri­alen­koffertjes voor drie leeftij­den en een web­si­te. Het is terug te zien in het scholen­pro­gramma van Vastenaktie. De bedoeling van ‘Geloven thuis’ is ouders, groot­ou­ders en leer­krachten op een prak­tische manier te helpen aan ideeën en ma­te­ri­alen om hun gelo­vi­ge in­spi­ra­tie door te geven aan kin­de­ren en klein­kin­de­ren. Hoe sym­bo­li­sch bewust­zijn en een kijktafel kunnen bijdragen tot spi­ri­tu­ele groei laten Marjet de Jong en Ellie Keller u zien in deze work­shop.

WS 7: ‘Een ont­moe­ting met de vreemde ander’

In deze work­shop, o.l.v. Jos van Genugten, staat het thema ‘ont­moe­ten’ centraal, gebaseerd op ont­moe­tings­verhalen van Fran­cis­cus(1182-1226). Hij kwam op allerlei plaatsen in allerlei situaties met allerlei mensen in aanra­king. Dit leidde tot een veel­heid van ont­moe­tingen waar wij in onze tijd iets van kunnen leren. Ook wij zijn voort­durend onderweg, let­ter­lijk en figuur­lijk. En daarbij gaan we aan velen voorbij. Maar wer­ke­lijk ont­moe­ten is iets anders. Dat vraagt tijd, aan­dacht, aankijken, aanspreken, luis­te­ren en vragen. Soms kwets­baar­heid. In deze work­shop ont­moe­ten ons­zelf en de vreemde ander.

WS 8: ‘God in de super­markt’

Arjan Schoon­hoven en Alfred Slomp brengen in deze work­shop de controverse rondom voedsel in beeld: wat is gezond en maat­schap­pelijk verant­woord eten en in welke mate kies je daarvoor? En blijft het dan leuk? Vlot gebracht met gebruik van film­frag­menten en per­soon­lijke verhalen. Er wordt steeds de koppeling naar uw per­soon­lijke keuzes gemaakt, bijv. door opdrachten en prikkelende stellingen.

Prak­tische in­for­ma­tie en aanmel­ding

U bent vanaf 09.45 uur van harte welkom in ver­ga­der­centrum Domstad, Konings­ber­ger­straat 9 te Utrecht. Domstad is een­vou­dig te bereiken: vanaf de achterzijde NS station Utrecht is het tien minuten lopen. Parkeren op het Jaarbeurs­plein is tegen betaling moge­lijk. U kunt zich aanmel­den voor de Start­dag via de site: www.vastenaktie.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose