Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief over isolement en samenhang in de samenleving

Participatiegedachte mag zorg voor kwetsbaren niet ondersneeuwen

gepubliceerd: woensdag, 10 september 2014

‘De over­heid behoort een schild voor de zwakken te zijn en te blijven’, schrijft mgr. dr. Gerard de Korte in een bis­schop­pe­lijke brief ‘aan allen die de samen­le­ving te harte gaan’. Hij signaleert dat onze cultuur de laatste decennia sterk heeft ingezet op de vrij­heid van de in­di­vi­duele mens en dat er steeds meer ruimte is geko­men voor de wer­king van de markt.

Brief over isolement en samenhang in de samenlevingDe ver­zor­gings­staat wordt kleiner en er wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang van par­ti­ci­pa­tie. Tege­lijker­tijd is het volgens de bis­schop goed te blijven beseffen dat er sterke en zwakke mensen zijn, win­naars en verliezers. Nadruk op par­ti­ci­pa­tie mag volgens de bis­schop daarom geen motief zijn om kwets­ba­re mensen in de kou te laten staan.

Het proces van individua­lise­ring dat de maat­schap­pij kenmerkt, biedt volgens de bis­schop veel kansen op een persoon­lijke invulling van het leven. Tege­lijker­tijd komt een mens alleen tot bloei in relatie met anderen. Daarom onder­streept De Korte het blijvende belang van gezin, familie, buurt­bewoners, vereni­gingen en kerken: ‘Juist de meer geïndividualiseerde mens heeft nood aan ge­meen­schappen, waar­bin­nen hij of zij gespreks­partners, lot­ge­no­ten en bond­genoten vindt, om zich te oriënteren, om dingen aan te kunnen pakken en zich zo deel te voelen van een zin­vol groter geheel’.

De bis­schop meent ook dat ons eco­no­misch systeem de mens moet dienen en niet andersom. Nood­zake­lijke aanpas­sing van de ver­zor­gings­samen­le­ving moet dan ook maat­schappe­lijk verant­woord geschie­den.

Bis­schop De Korte schreef de brief als referent Kerk en Samen­leving van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in samen­wer­king met vertegen­woor­digers van het katho­liek maat­schap­pelijk mid­den­veld.

Aan het slot van de brief staan enkele vragen waar­mee een gesprek over de brief gevoerd kan wor­den.

Download

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose