Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijk jubileum Vogelenzang

gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2010
Het Groot-semi­na­rie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vierde maan­dag zijn 12½ jarig jubileum. De Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Fr. Bacqué was daarvoor geko­men, evenals de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk. Mgr. Punt nam het eerste exemplaar in ont­vangst van het boek “Voor een missio­naire Kerk” met bijdragen van docenten van het semi­na­rie en ver­telde enkele per­soon­lijke her­in­ne­ringen aan het begin van het semi­na­rie. In zijn homilie merkte de Nuntius onder meer op dat nu pries­ter­stu­denten uit ver­schil­lende bis­dom­men in De Tilten­berg samen stu­de­ren, bid­den en leven dit de “communio” en de on­der­lin­ge band van de pries­ters in de kerk van Neder­land kan ver­ster­ken. De burge­mees­ter van Bloe­men­daal sprak zijn harte­lijke felici­ta­ties uit en ver­telde van een “won­der van Bloe­men­daal” uit vroe­ger eeuwen; hij bood een facsimile van een gravure van Saenre­dam aan. Ook abt G. Mathijsen van de abdij van Egmond en elect-hulp­bis­schop T. Hoogen­boom waren aanwe­zig.

Voor het feest waren een 150 tal gasten geko­men. Daar­mee waren de kapel en de aula meer dan gevuld: een deel van de gasten kon de plech­tige Eucha­ris­tie en de fees­te­lij­ke bij­een­komst daarna op tele­vi­sie­scher­men volgen. Na de pontificale heilige Mis, waarin de Apos­to­lisch Nuntius hoofd­cele­brant was en die door de cantores van het semi­na­rie werd opge­luis­terd, vond een fees­te­lij­ke zit­ting in de aula plaats waar onder meer door de docent kerkge­schie­de­nis drs. B. Hartmann werd terugge­blikt op de ge­schie­de­nis van de pries­ter­oplei­ding in het bisdom, die in de zes­tien­de eeuw in de Warmoes­straat in Am­ster­dam is be­gon­nen. Een van de eerst-gewijde pries­ters, kap. N. Beemster uit Volen­dam, en se­mi­na­rist P. Piets keken terug op de laatste twaalfenhalf jaar.

Het boek “Voor een missio­naire Kerk”, vijfde deel van De Tilten­bergstudies, werd ver­vol­gens aan­ge­bo­den door de redacteuren, dr. B. Putter en drs. J. Vijgen, bei­den docent aan het semi­na­rie. Het boek bevat een ver­za­me­ling opstellen rond het missio­naire karakter van de Kerk waar­mee tevens een verbin­ding werd gelegd met het nieuwe dio­ce­saan missio­nair centrum in Heiloo. De be­lang­rijke taak voor de Kerk werd hiermee onder­streept om het evan­ge­lie aan de mensen van onze tijd te ver­kon­di­gen. Het boek is te be­stel­len bij De Tilten­berg voor € 15,95 (post@tilten­berg.org of tel. 0252-345345)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose