Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

PCI’s Zuidelijk Kennemerland schenken 8000 euro aan Fonds Urgente Noden

gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2010

Mgr. Van Burg­ste­den overhan­digt een cheque van 8190 euro
aan een zicht­baar gelukkige mevrouw Van Oerle.
De PCI’s –Parochiële Caritasin­stel­lingen – van de regio’s Delta, Klaver­blad en Haar­lem hebben een bedrag van ruim acht­dui­zend euro ge­schon­ken aan het Fonds Urgente Noden in Haar­lem.

“U steunt mensen die acuut in nood zijn. Uw werk is onmis­baar. Ik hoop dat u in het collecteschema komt”. Met die voor insi­ders niet mis te verstane woor­den dankte de hulp­bis­schop, mgr. J. van Burg­ste­den S.S.S., vrij­dag­mid­dag tij­dens een bij­een­komst op de plebanie in Haar­lem het Fonds voor Urgente Noden. De hulp­bis­schop sprak tij­dens de overhan­diging van een cheque van ruim acht­dui­zend euro, het bedrag dat tij­dens de diaconale zon­dag door de PCI’s van de regio’s Delta, Klaver­blad en Haar­lem- Kust was op­ge­haald.

In de persoon van mevrouw Niny van Oerle, voor­zit­ter van het Fonds, werd de cheque in ont­vangst geno­men. Het Fonds Urgente Noden, in de zomer van 2007 opgericht, stelt zich ten doel om de weg van de acute nood naar de snelle hulp zo kort moge­lijk te laten zijn.

Het is een samen­wer­kings­ver­band van geld­ge­vende fondsen en hulpverlenende organi­sa­ties met als doel: de mensen die tussen wal en schip zijn geraakt een een­ma­lige fi­nan­ciële onder­steu­ning te bie­den zodat zij de draad van hun leven weer op eigen kracht kunnen oppakken

Het fonds is opgericht omdat vaak de voor­lig­gende voor­zie­ningen niet of niet tij­dig kon­den helpen. Bovendien is door de tot totstandko­ming van dit fonds een eind geko­men aan het tijdrovend proces van het “shoppen” van de hulp­ver­le­ners.

In het verle­den moesten de hulp­ver­le­ners diverse fondsen bena­de­ren alvorens men voor de cliënt over de vereiste mid­de­len kon be­schik­ken. Nu heeft men van doen met één loket!

De hulp­vra­gen komen bij dit loket binnen via een groot aantal hulp­orga­ni­sa­ties, waar­on­der Stem in de Stad, de Pro­tes­tantse Diaconie en de Parochiële Caritas In­stel­lingen.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose