Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw “Klein Missaal”

Nieuwe tekst van het “Onze Vader” voor Nederland en Vlaanderen

gepubliceerd: vrijdag, 15 augustus 2014

Met de publi­ca­tie van het “Klein Missaal voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie” beschikt Neder­land vanaf vandaag over een eerste re­sul­taat van de intensieve samen­wer­king tussen de bis­schop­pen van Neder­land en Vlaan­de­ren.

Deze samen­wer­king is gericht op een her­zie­ning van de bestaande vertaling van het Romeins Missaal, die dateert uit de jaren zeven­tig van de vorige eeuw. De Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Eredienst heeft op 10 juni 2014 haar goed­keu­ring verleend aan de uitgave van het “Klein Missaal”.

Klein MissaalDeze ingekorte uitgave van het missaal bevat naast de nieuwe vertaling van de orde van dienst voor de mis ook de eerste vier eucha­ris­ti­sche gebe­den, en telkens een versie van de eucha­ris­ti­sche gebe­den voor ver­zoe­ning en voor bij­zon­dere omstan­dig­he­den. Ook bevat het een der­tigtal mis­for­mu­lieren en een aantal prefaties.

Onze Vader

Bij­zon­der is de aan­ge­paste, gemeen­schap­pe­lijke vertaling van het Gebed des Heren, het “Onze Vader”, waar­van tot nu toe in Neder­land en Vlaan­de­ren ver­schil­lende versies in omloop zijn. Decennia lang bleek het niet moge­lijk om tot een ge­za­men­lijke tekst voor beide lan­den te komen. Door de werk­zaam­heid van de “Commissio mixta”, de ge­za­men­lijke com­mis­sie van Neder­land en Vlaan­de­ren voor de nieuwe ver­ta­lin­gen, is er nu wel een aan­ge­paste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben inmiddels zowel de Neder­landse en Belgische Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, alsook de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Eredienst hun goed­keu­ring verleend.

De aan­ge­paste vertaling van het Gebed des Heren luidt:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dage­lijks brood
en vergeef ons onze schul­den,
zoals ook wij ver­ge­ven aan onze schul­denaren
en breng ons niet in be­proe­ving
maar verlos ons van het kwade.”

Voor Neder­land zal de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op een later tijdstip bekend maken, vanaf welk ogen­blik de nieuwe mis­tek­sten en de aan­ge­paste versie van het “Onze Vader” in de li­tur­gie gebruikt mogen wor­den. Een en ander zal gepaard gaan met een cateche­tisch-li­tur­gische toelei­ding, die nog in voor­be­rei­ding is. U kunt wel alvast de toelich­ting lezen bij de vertaling van het Gebed des Heren.

Verbum Domini

Tege­lijk met het “Klein Missaal” verschijnt dezer dagen ook een nieuw li­tur­gisch boek, “Verbum Domini”, dat voor elke zon­dagse eucha­ris­tie­vie­ring een aantal teksten bevat die geïnspireerd zijn op de Schrift­le­zingen van die dag: een inlei­dings­woord, een tekst voor het “Heer, ontferm U” met afzon­der­lijke aanroe­pingen (zo­ge­naamde ‘tropen’), en teksten voor het gebed van de gelo­vi­gen (de voor­bede). Dit boek, dat even­eens is goedge­keurd door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Eredienst, bevat ook het ope­nings­ge­bed en gebed na de communie uit het Altaarmissaal. Daardoor kan het zowel aan de ambo als aan de pries­ter­ze­tel gebruikt wor­den. Het is een prak­tische hulp zowel voor pries­ters en diakens, als ook voor pas­to­raal werk(st)ers, gebeds­lei­ders en lectoren.

Be­stel­len

“Klein Missaal voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie” (200 blz. / € 39,90 excl. verzend­kos­ten) en
“Verbum Domini” (400 blz. / € 49,90 excl. verzend­kos­ten) zijn verkrijg­baar bij:

Admi­ni­stra­tie NRL
Veemarkt­straat 48, Breda
(076) 522 3 444
bestel@rkk.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose