Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Concrete hulp aan Irak

gepubliceerd: donderdag, 14 augustus 2014

De patriarch van Irak heeft een dringende oproep gedaan om hulp voor de mensen die wanhopig op zoek zijn naar voedsel en onderdak nadat ze vluchtten voor de oprukkende troepen van IS (voor­heen ISIS).

Concrete hulp via Kerk in Nood

De katho­lie­ke hulp­organi­sa­tie Kerk in Nood heeft als ant­woord daarop een bedrag van 100.000 Euro toegezegd. Dit bedrag komt bovenop de nood­hulp die Kerk in Nood in juni reeds verleende, kort nadat de IS de stad Mosul had veroverd.

Behalve met uw gebed kunt u concreet helpen door een gift over te maken via de speciale actie­pa­gina van de web­si­te van Kerk in Nood:

Dood en ziekten

foto: IHH Humanitarian Relief Foundation
Vluchtelingenkamp Erbil, Noord-Irak
Vluch­te­lingen­kamp Erbil, Noord-Irak

In een gepassio­neerde oproep van zon­dag 10 au­gus­tus verklaarde Louis Sako, de Chaldeeuws-Katho­lie­ke patriarch: “Dood en ziekten grijpen om zich heen onder de kin­de­ren en ouderen tussen de duizen­den ge­zin­nen die vluchtten naar de regio Koerdistan. Ge­zin­nen die alles verloren tij­dens de recente tra­gische ontwik­kelingen. Ondertussen rukken de IS-militanten ver­der op en is de humanitaire hulp on­vol­doen­de van omvang.”

Slapen in het park

De patriarch zei dat 70.000 ontheemde Chris­te­nen samen met andere min­de­ren­heden hun toevlucht hebben gezocht in Ankawa een voor­stad van Erbil. Kerk­ge­bouwen zijn al over­vol en mensen slapen nu in open­ba­re parken.

Twee maaltij­den

Patriarch Sako zei: “De ge­zin­nen die onderdak hebben gevon­den in kerken en scholen maken het rede­lijk goed, maar degenen die nog slapen op straten en in open­ba­re parken bevin­den zich in een erbarme­lijke situatie.” Een van de project­partners van Kerk in Nood, aarts­bis­schop Bashar Warda van Erbil, verstrekt de ontheem­den in de stad twee maaltij­den per dag.

Bagdad

De 60.000 vluch­te­lingen ver­der naar het noor­den in Dohuk verkeren volgens de patriarch in een nog veel slechtere situatie dan de ontheemde ge­zin­nen in Erbil. De patriarch voegt eraan toe: “Som­mi­ge ge­zin­nen hebben schuil­plaatsen gevon­den in Kirkuk en Sulaymaniyah. Som­mi­gen zijn zelfs nog veel ver­der weg naar de hoofd­stad Bagdad getrokken.”

Gebrek aan inter­na­tio­nale coördinatie

De patriarch bena­drukt de nood­zaak voor meer hulp door buiten­landse over­he­den en organi­sa­ties: “De humanitaire behoeften rijzen de pan uit: huis­ves­ting, voedsel, water, medicijnen en fi­nan­ciële mid­de­len. Het gebrek aan inter­nationale coördinatie vertraagt en beperkt een ef­fec­tieve hulp aan de duizen­den die wachten op directe onder­steu­ning. De kerken doen alles wat in hun vermogen ligt.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose