Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maak een eind aan het geweld

Oproep van Europese bisschoppen aan de VN Veiligheidsraad

gepubliceerd: woensdag, 13 augustus 2014

De Raad van Europese Bis­schop­pen­confe­ren­ties roept de inter­nationale gemeen­schap op om spoe­dig maat­regelen te nemen tegen de gruwe­lijke daden van geweld tegen chris­te­nen en andere reli­gi­euze min­der­heden in Irak. Ze doen dit in een brief aan de Vei­lig­heids­raad van de Verenigde Naties, onder­tekend door de voor­zitters van alle aan­ge­slo­ten bis­schop­pen­con­fe­ren­ties.

Europese bisschoppen doen dringende oproep aan VN VeiligheidsraadOok de ver­schil­lende rege­ringen in Europa en de Europese Unie ont­van­gen deze brief met het verzoek zich aan te sluiten bij deze oproep. De Europese bis­schop­pen hopen dat andere organi­sa­ties en instituties op cultureel en reli­gi­eus gebied zich aan­slui­ten bij hun veroor­deling van de schen­ding die in Irak gaande is van het recht op leven, vei­lig­heid en reli­gi­euze vrij­heid.

Het is urgent, schrijven de bis­schop­pen, dat er concrete humani­taire maat­re­gelen wor­den getroffen in ant­woord op de hope­loze situatie van de Iraakse chris­te­nen en andere min­der­heden. Ze hopen dat ook in deze kwestie de inter­nationale ge­meen­schap in staat is en bereid om met spoed de hulp te  bie­den die voor de vele vluch­te­lingen nodig is, en er voor zal zorgen dat deze in vei­lig­heid terug kunnen keren naar hun huizen, dorpen en ste­den.

De Katho­lie­ke Kerk in Europa wil haar betrokken­heid tonen met allen die nu leven in angst en verschrik­king. De Kerk spant zich in om tekens van solida­ri­teit te stellen door concrete hulp te bie­den, hulp die al onderweg is om de getroffen mensen en ge­zin­nen te onder­steunen. De bis­schop­pen verzekeren de slacht­of­fers van hun gebe­den om vrede en verheffen nu hun stem ten behoeve van deze en alle slacht­offers van oorlog en geweld die lij­den en hopen op soli­da­ri­teit vanuit de rest van de wereld. De bis­schop­pen laten hun stem horen in de dringende oproep aan de Verenigde Naties om te han­de­len met urgentie.

Bijgaand de complete tekst van de brief aan de Verenigde Naties (in het Engels) en de lijst van onder­teke­naars, onder wie namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie kar­di­naal Eijk.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose