Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bid mee voor vrede in Irak

Dringende oproep paus Franciscus

gepubliceerd: maandag, 11 augustus 2014

Paus Fran­cis­cus heeft op 7 au­gus­tus jongst­le­den een dringende oproep uit­ge­daan aan de Kerk we­reld­wijd om mee te bid­den voor vrede in Irak. Hij spreekt lokale kerk­gemeen­schappen aan, maar ook in­di­vi­duele gelo­vi­gen om te bid­den voor de getroffen bevol­kings­groepen in het door geweld geteisterde Irak.

Dringende oproep van paus Franciscus om gebed voor vrede in Irak
Recente tweets van paus Fran­cis­cus (@pontifex)

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft al eer­der opge­roe­pen om vrij­dag 15 au­gus­tus, op het hoog­feest van Maria Tenhemel­opne­ming, te bid­den voor de ver­volgde chris­te­nen met name in het Midden-Oosten. De oproep tot gebed van paus Fran­cis­cus onder­streept nogmaals de zorg die er is voor alle Irakezen die nu met grof geweld op de vlucht wor­den gejaagd.

Ver­kla­ring pers­bu­reau van het Vati­caan namens de Heilige Vader

De Heilige Vader volgt met grote zorg de dra­ma­tische nieuws­berichten die hem bereiken vanuit het noor­den van Irak en die betrek­king hebben op de weer­loze bevol­king. In het bij­zon­der wor­den de Chris­te­lijke gemeen­schappen getroffen: het is een volk dat op de vlucht is geslagen uit de eigen dorpen, als gevolg van het geweld dat deze dagen is losgebarsten en dat de regio verwoest.

Tijdens het Angelus­ge­bed van 20 juli jl. heeft paus Fran­cis­cus in droef­heid uit­ge­roe­pen: “Onze broe­ders en zusters wor­den ver­volgd, ze wor­den ver­dre­ven, ze moeten hun huizen verlaten zon­der de moge­lijk­heid te hebben ook maar iets mee te nemen. Aan deze ge­zin­nen en deze mensen wil ik uitdruk­king geven van mijn nabij­heid en mijn voort­durende gebed. Geliefde broe­ders en zusters die zo ver­volgd wor­den: ik weet hoe zeer jullie lij­den, ik weet dat alles jullie ontnomen is. Ik ben met jullie in het geloof in Hem die het kwaad overwonnen heeft!”.

In het licht van deze vre­se­lijke gebeurte­nissen, hernieuwt de Heilige Vader zijn gees­te­lij­ke nabij­heid bij al degenen die deze uiterst pijn­lijke be­proe­ving moeten doorstaan en sluit hij aan bij de harts­tochte­lijke oproepen van de lokale bis­schop­pen. Samen met hen verzoekt hij, voor hun gemeen­schappen die zo veel lij­den doorstaan, de gehele Kerk zich te verenigen in een onophou­de­lijk gebed om de gave van vrede af te smeken bij de Heilige Geest.

Zijne Hei­lig­heid doet bovendien een dringend beroep op de Inter­na­tio­nale Ge­meen­schap, opdat er een einde wordt gemaakt aan de humanitaire ramp die zich voltrekt. Hij roept op om zich in te zetten voor de bescher­ming van al degenen die geraakt of bedreigd wor­den door geweld en om de nood­zake­lijke hulp­mid­de­len te garan­de­ren - vooral die mid­de­len die het meest urgent zijn - voor het grote aantal mensen dat op de vlucht is geslagen en wier lot volle­dig afhangt van de soli­da­ri­teit van anderen.

De paus doet een beroep op het geweten van ie­der­een en tot iedere gelo­vi­ge herhaalt hij: “De God van vrede wekt in ieder van ons een authen­tiek verlangen op naar dialoog en ver­zoe­ning. Het geweld wordt niet overwonnen door het geweld. Het geweld wordt overwonnen door de vrede! Laten we bid­den in stilte, verzoekend om vrede; ie­der­een, in stilte… Maria Koningin van de vrede, bid voor ons!” (Angelus­ge­bed van 20 juli 2014).

Rome, 7 au­gus­tus 2014

(bron: SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose