Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pater Henny Post overleden

Zaterdag 9 augustus rond middernacht

gepubliceerd: maandag, 11 augustus 2014

Met diep leedwezen heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam kennis geno­men van het over­lij­den van Pater Henny Post O. Carm., Kanun­nik van het Ka­the­draal kapit­tel van St. Bavo, oud-Deken van het dekenaat Meerlan­den en Pastoor van Aalsmeer, op zater­dag 9 au­gus­tus 2014 te Hoofd­dorp.

De bis­schop denkt met dank­baar­heid terug aan de vele jaren dat hij met Henny Post heeft mogen samen­wer­ken en memoreert vooral zijn inzet voor het jon­ge­ren­pas­to­raat van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en de opzet en organi­sa­tie van de jaar­lijkse Bavo­dag. Henny heeft zijn taak als jon­ge­ren­wer­ker zelf als erg mooi ervaren omdat “hij mocht werken aan die kant van de kerk waar de groei zit”.

Levensloop

In 1999 werd hij benoemd tot Deken van het dekenaat Meerlan­den. Een functie die hij tot 2006 met veel en­thou­sias­me heeft vervuld. Als Deken heeft Henny, in soms niet al te mak­ke­lijke omstan­dig­he­den, met grote inzet gewerkt aan een goede verstand­hou­ding tussen de pa­ro­chies en tussen het dekenaat en het Bisdom. Hij was hierbij voor de pries­ters en pas­to­raal werkers, besturen en vrij­wil­li­gers een echte steun en toeverlaat.

Alle zegen komt van boven, maar als je je hand niet uitsteekt, kun je het niet ontvangenIn ok­to­ber 2000 werd Henny Post, als Deken van het voor­ma­lige Dekenaat Meerlan­den, door de bis­schop benoemd tot Pastoor van Bad­hoe­ve­dorp en later als Admini­strator van ver­schil­lende andere pa­ro­chies. Een taak die hij met grote inzet heeft vervuld en waarvoor de bis­schop hem zeer dank­baar is. Na het plot­se­ling sterven van zijn mede­broe­der werd Henny in 2005 benoemd tot Pastoor van de Pa­ro­chie Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel in Aalsmeer. Ook hier was Henny een geliefde Pastoor.

In sep­tem­ber 2006 werd Henny Post benoemd tot Kanun­nik van het Ka­the­draal Kapit­tel en tot lid van het Consultoren­col­lege van het Bisdom Haar­lem.

In het voor­jaar van 2013 open­baarde zich bij Henny een vre­se­lijke ziekte. Er werd lymfklierkanker bij hem ge­con­sta­teerd. Hij en allen die bij hem betrokken waren, wisten dat hij een uiterst moeizame tijd tegemoet zou gaan als hij koos voor be­han­de­ling; het zou een strijd wor­den op leven en dood. Optimis­tisch inge­steld als hij was, koos hij ervoor dat gevecht aan te gaan!

Ondanks de po­si­tie­ve in­stel­ling van Henny zelf ging zijn ge­zond­heid de afgelopen weken snel achteruit. Een situatie waar ie­der­een, behalve Henny, zich grote zorgen om maakte. Hij werd opgeno­men in het Spaarne Zie­ken­huis in Hoofd­dorp waar hij onlangs het sacra­ment van de zieken mocht ont­van­gen. Het was ook in dit zie­ken­huis dat Henny rond mid­der­nacht op 9 au­gus­tus is overle­den.

Met het over­lij­den van Henny Post verliest de Orde van de Karmel een gewel­dige mede­broe­der en het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een bij­zon­der ge­waar­deerde Pries­ter en Herder.

Tekenend voor Henny’s motivatie in het leven, en mis­schien een leidraad in alles wat hij deed is het on­der­staan­de citaat uit een inter­view uit 2003:

“alle zegen komt van boven, maar als je je hand niet uitsteekt; kun je het niet ont­van­gen.”

Avond­wake en uit­vaart

Er kan op twee momenten afscheid van Henny wor­den geno­men.

Vrij­dag­avond 15 au­gus­tus 2014 is er om 19.30 uur een avond­wake in de kerk van de Heilige Engelbe­waar­ders in Bad­hoe­ve­dorp (Adelaar­straat 15).

Zater­dag­mor­gen 16 au­gus­tus 2014 wordt in Aalsmeer om 11.00 uur de uit­vaartmis gehou­den in de paro­chie­kerk Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel (Stommeerweg 13). Aan­slui­tend aan de uit­vaartmis wordt Henny Post bij­ge­zet bij zijn overle­den mede­broe­ders op het kerkhof van de Pa­ro­chie Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel te Aalsmeer.

Moge Henny Post rusten in Vrede en moge de Heer hem een plaats geven in Zijn Ko­nink­rijk. De bis­schop beveelt u hem van harte aan in uw per­soon­lijke gebe­den en in de vie­ring van het Heilig Misoffer.

Condoléance-adres

Br. W. Eggens
Zwarteweg 36
1431 VM  Aalsmeer

 

+ Jozef M. Punt,
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose