Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep gebed voor vervolgde christenen

Vrijdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming

gepubliceerd: dinsdag, 5 augustus 2014

Oproep gebed voor vervolgde christenen in onder meer Irak

De Neder­landse bis­schop­pen­confe­rentie roept op om op vrij­dag 15 au­gus­tus, het hoog­feest van Maria Tenhemel­opne­ming, of eventueel het daarop volgende weekend, te bid­den voor de in de knel geraakte en ver­volgde chris­te­nen we­reld­wijd en vooral in het Midden-Oosten.

De voor­zitter van de con­fe­ren­tie, kar­di­naal Eijk, noemt het schokkend en hart­ver­scheurend hoe chris­te­nen uit een gebied waar het chris­ten­dom zo lang en diep gewor­teld is, op de vlucht wor­den gejaagd.

De bis­schop­pen sluiten zich met de oproep tot voor­bede aan bij het ini­tia­tief van de Ita­li­aanse bis­schop­pen die al eer­der hun pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen gevraagd hebben dit te doen. Het is bovendien in aan­vul­ling op het diplo­ma­tieke ini­tia­tief van de Heilige Stoel, die in een brief aan meer dan 170 staten heeft opge­roe­pen tot hulp aan de chris­te­nen in Irak en andere gebie­den in het Midden-Oosten.

Deze oproep maakte aarts­bis­schop Dominique Mamberti, se­cre­ta­ris van de sectie Relaties met Staten van het Staats­se­cre­ta­riaat, vorige week, 30 juli, bekend op Radio Vaticana. Het Staats­se­cre­ta­riaat van de Heilige Stoel maakt zich grote zorgen over het lot van de chris­te­nen in het Midden-Oosten. Aan­lei­ding tot het diplo­ma­tieke ini­tia­tief is de verdrij­ving van chris­te­nen uit de Noord-Iraakse stad Mosoel door de extremis­tische militie Islami­tische Staat (IS).

In Neder­land werd in Enschede afgelopen zon­dag, 3 au­gus­tus, een stille tocht gehou­den op ini­tia­tief van de Syrische-orthodoxe ge­meen­schap in Neder­land, waarbij vele chris­te­nen van andere kerk­genoot­schappen zich aansloten. Tussen de vier- en vijf­duizend mensen vroegen zo aan­dacht voor de schrijnende situatie van chris­te­nen in het Midden- Oosten.

In bede­vaarts­oord Lourdes is afgelopen zater­dag een bij­zon­dere noveen voor chris­te­nen in het Midden-Oosten van start gegaan. Negen dagen lang zal er wor­den gebe­den voor ver­volgde chris­te­nen met name in Irak.

Voor­bede

De voor­bede in Neder­land op 15 au­gus­tus a.s. kan zijn:

Heer, wij bid­den U voor onze broe­ders en zusters die om hun geloof in U wor­den ver­volgd en in het Midden-Oosten op som­mi­ge plaatsen daarom zelfs ver­dre­ven wor­den uit hun woon­plaats. Wilt U hen nabij zijn met Uw kracht, troost en liefde. Wilt U het tij voor hen doen keren en geven dat er vrede komt en zij ruimte krijgen om het eigen geloof te belij­den in het eigen land.

(bron: SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose