Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezielingsdag diaconale spiritualiteit

Zaterdag 27 september in Heiloo

gepubliceerd: maandag, 28 juli 2014

‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Over Fran­cis­cus van Assisi, paus Fran­cis­cus en de bele­ving van armoede. Met deze titel wordt op zater­dag 27 sep­tem­ber een bezielings­dag gehou­den in Heiloo.

Fran­cis­cus van Assisi

Uitnodiging Bezielingsdag 2014Fran­cis­cus van Assisi koos voor vrij­wil­lige armoede. Paus Fran­cis­cus roept ons op als kerk en gelo­vi­ge naar buiten te tre­den. Hij vraagt ons bij de armen en be­hoef­ti­gen  te zijn. Om bij de armen te zijn  moet de kerk zich  afstemmen op hen, zelf arm wor­den. Wat vraagt dat van ons aan liefde en  het doen van ge­rech­tig­heid?

De fran­cis­caanse traditie geeft rich­ting in de zorg voor de naaste. Aanvoelen wat van bete­ke­nis is voor de ander en daar­mee nood lenigen vraagt afstem­ming. Vanuit het fran­cis­caanse gedachten- goed zullen we ver­der wor­den ingewijd in een diaconale spiri­tua­li­teit van afstemmen op ons­zelf en de ander.

Laat u bezielen door te luis­te­ren, zingen, aan­dach­tig te lezen en het gesprek met elkaar. De inhoud van de dag wordt ver­zorgt door dr. Willem Marie Speelman, mede­wer­ker fran­cis­caans studie­cen­trum, docent chris­te­lijke spiri­tua­li­teit en musicus.  Pater Roland Putman, fran­cis­caan, diaco­naal werker en pastoor in Beverwijk onder­steunt deze diaconale dag van harte en werkt mee aan het mid­dag­deel.

Inhoud van de lezing

  • Het chris­ten­dom is een gave en een opgave van menswor­ding 
  • Menswor­ding houdt in arm wor­den met de armen
  • De verhalen van mensen dragen sporen van hun (en ons) verlangen

Pro­gram­ma

9.30 uur: Ontvangst met koffie
10.00 uur: Lezing en muziek
11.00 uur: Koffiepauze
11.15 uur: On­der­lin­ge uit­wis­se­ling met richt­vra­gen
12.15 uur: Stille tijd
12.30 uur: Lunch
13.45 uur: Inlei­ding Lectio Divina*
14.15 uur: Oefenen met Lectio Divina op een diaconale casus
15.30 uur: Muziek en afslui­ting met voor­beden
16.00 uur: Uitzwaaien

* Lectio Divina is een spi­ri­tu­ele praktijk bij monniken, waarbij Gods Woord aan­dach­tig en ind­ringend wordt gelezen. Deze praktijk behoort tot het gebed van de monniken. Ook op de leken­spi­ri­tua­li­teit heeft de lectio divina een be­lang­rijke invloed gehad. We oefenen deze methode  op een hulpaan­vraag uit de praktijk van de diaconie.

Details

Plaats:
Missio­nair Dio­ce­saan Centrum OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
Datum:
27 sep­tem­ber, ont­vangst vanaf 09.30 uur
Tele­foon:
06‐51285955 Anita Witte
Route­plan­ning:
zie: www.olvter­nood.nl
Parkeren:
op par­keer­ter­rein Bede­vaarts­oord
Kosten:
5 euro te betalen bij binnen­komst
Lunch:
wordt u aan­ge­bo­den
Aanmel­ding:
Graag ont­van­gen wij uw opgave
digi­taal aan awitte@bisdomhaarlem‐amster­dam.nl
of per post vóór 17 sep­tem­ber

Organi­sa­tie:
Dienst Dio­ce­sane Caritas Bisdom Haar­lem‐Am­ster­dam
Contact­persoon:
Anita Witte
Post­a­dres:
Postbus 1053 2001 BB  Haar­lem
Email:
caritas@bisdomhaarlem‐amster­dam.nl
Tele­foon:
023‐5112600

Uit­no­di­ging:
Download de digitale uit­no­di­ging en aanmeld­for­mu­lier (PDF)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose