Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde jongerenreis naar Taizé

Opnieuw een indrukwekkende ervaring!

gepubliceerd: woensdag, 16 juli 2014

Zater­dag 5 juli met 23 deel­ne­mers ver­trok­ken naar Taizé. De bus reed weg om ongeveer 19.00 uur vanaf station Heer­hu­go­waard. Onderweg pikten we in Am­stel­veen nog een groep op en daar­mee was de bus vrijwel vol! (Direct na vertrek werd de bus versierd met oranje vlaggetjes, want bij de meesten zat de oranje­koorts er nog aar­dig in.) Na een reis van 13 uren met weinig slaap kwamen we aan. De week werd qua weer helaas getekend door heel veel regen, maar gelukkig was dat lang niet alles wat Taizé te bie­den had.

De eerste dag in Taizé

GroepsfotoDe eerste dag na aan­komst was voor de meesten wel een beetje afzien. Ie­der­een had nau­we­lijks of slecht geslapen in de bus en vooral voor de nieuwelingen kwam er ver­vol­gens veel op ze af. De bagage werd uit de bus geruimd en moest droog wor­den opge­slagen tot we wisten waar de tenten mochten wor­den opgezet. Gelukkig was er snel de moge­lijk­heid om te ontbijten, waarna we met z’n allen naar de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring gingen. Daarna was er tijd om Taizé te verkennen. In de tussen­tijd werd dui­de­lijk waar het tenten­kamp kon wor­den neer­ge­zet. Gelukkig was het weer ons eventjes goed­ge­zind en kon­den we de tenten droog opzetten. Om half vier was er de Neder­landse in­for­ma­tie­bij­een­komst, waarna ie­der­een zich ging in­schrij­ven voor de bijbel­groepjes en de ver­schil­lende werk­zaam­he­den waar je uit kon kiezen.

Lekkende tenten

De nacht hierna regende het hard en bleken meer­dere tenten flink te lekken. De jon­ge­ren zijn toen met elkaar naar La Morada gegaan (een plek waar je dag en nacht terechtkunt als er problemen zijn) en hebben ver­vol­gens een grote Taizétent toegewezen gekregen. Daar kon ie­der­een gaan slapen wiens tent lekte en dat bracht gerust­stel­ling. De bagage die nat was gewor­den kon er drogen en er was ruimte genoeg. We kon­den er gelukkig de hele week gebruik van maken.

Maan­dag kwam er al meer rust. Ie­der­een wist z’n pro­gram­ma en ging ermee aan de slag. Het was na­tuur­lijk nog steeds wel wennen, maar gelukkig had ie­der­een een leuke groep en was tevre­den. Naarmate de week vor­derde wer­den de jon­ge­ren steeds en­thou­siaster, zoals ge­woon­lijk J.

WK Voetbal

In Taizé had­den ze reke­ning gehou­den met het WK voetbal. Er werd in een grote tent een groot scherm geplaatst waarop beide halve finale­wed­strij­den live gezien kon­den wor­den. Daar werd – ook door ons - dank­baar gebruik van gemaakt.

Elke dag zijn er in Taizé drie in­druk­wek­kende, muzikale gebeds­vie­ringen. Daar­naast wor­den de jon­ge­ren inge­deeld in kleine groepen die elkaar dage­lijks ont­moe­ten. Deze ont­moe­tingen starten met met een bijbelintro­duc­tie, waarna ze aan de hand van vragen met elkaar in gesprek gaan of iets op een andere manier crea­tief gaan ver­werken. Zo werd er bijv. ook toneelgespeeld. In de groepjes zijn jon­ge­ren ver­te­gen­woor­digd vanuit de hele wereld. Dat maakt het leuk, maar ook een flinke uit­daging wat betreft de ver­schil­lende talen. Engels en Duits wor­den het meest ge­spro­ken en de rest wordt aan­ge­vuld met han­den en voeten. Het vraagt soms wat geduld, maar meestal is ie­der­een van goede wil en spel­le­tjes, muziek, open­heid en vrien­de­lijk­heid bie­den een basis waarop men elkaar al snel kan vin­den.

De week was om voor we het wisten en grappig genoeg heb ik eigen­lijk geen jon­gere over het weer horen klagen, terwijl het af en toe echt niet meeviel! Som­mi­gen had­den wat moeite met het een­vou­dige eten, maar ook daar wer­den oplos­singen voor gezocht. Hoe be­lang­rijk geld ook is in onze economie; in Taizé tierde tij­dens het eten de ruil­handel welig.

Zoals altijd was de vie­ring op vrij­dag­avond bij­zon­der. Tijdens en na de vie­ring kun je dan bid­den bij een groot, liggend, iconen kruis met kaarsjes erop. De gedachte is, dat je je eigen zorgen en die van anderen bij het kruis (bij Jezus) mag neerleggen. In de tussen­tijd blijven mensen daar omheen de hele tijd door zingen. Dit duurde tot diep in de nacht.

Daar­naast is er na de gebeds­vie­ringen ruimte voor een per­soon­lijk gesprek met een broe­der of een pries­ter. Ook wordt de moge­lijk­heid gebo­den om te biechten als je daar behoefte aan hebt. Dan blijkt dat veel jon­ge­ren van die moge­lijk­he­den gebruik maken. Helaas was het weer te slecht om te genieten van de prach­tige stiltetuin die Taizé ook biedt.

Reünie jon­ge­renreis op zon­dag 14 sep­tem­ber

Vorige keer werd de wens geuit door een aantal jon­ge­ren om elkaar met een zekere regelmaat te blijven ont­moe­ten en samen te zoeken naar een stuk ver­die­ping in hun leven. Hieruit is in het afgelopen jaar Wake up!!! together ontstaan. Op zon­dag 14 sep­tem­ber a.s. is de reünie van deze jon­ge­renreis in het Juliana­kloos­ter in Heiloo. Daarna zijn er weer vier bij­een­komsten van Wake up!!! together inge­pland - net als vorig jaar - op de tweede zon­dag van no­vem­ber 2014, januari 2015, maart 2015 en mei 2015 van 12 tot 18 uur voor de Taizéjon­ge­ren en ver­der voor alle jon­ge­ren van 16 jaar en ouder.

Het was opnieuw een waarde­volle jon­ge­renreis! Hope­lijk lukt het om over twee jaar wéér te gaan.

Karin Blaauw
coördinator jon­ge­ren­pas­to­raat
karinblaauw@hetnet.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose