Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

HOOP Award voor Young Seven

Schagense jongerengroep uniek in verschillende aspecten

gepubliceerd: zondag, 29 juni 2014

Het bisdom is trots dat de Schagense jon­ge­ren­groep Young Seven de HOOP Award heeft gewonnen. Mgr. Mutsaerts mocht als voor­zit­ter van de jury de prijs uitreiken op de tweede dag van het KJD Festival in Nieuwkuijk.

HOOP Award voor jongerengroep Young Seven Schagen

HOOP Award

Voor het jon­ge­ren­werk is door Jong Katho­liek een nieuwe prijs in het leven ge­roe­pen: de ‘HOOP award’. E.e.a. geïnspireerd door ‘de pa­ro­chie van het jaar’ en de ‘Gouden Televizier-ring’. Uit een lijst van 22 ini­tia­tie­ven heeft een jury (mgr. Mutsaerts, Daniëlle van Lith en Beate Gloudemans) 4 jon­ge­renini­tia­tie­ven geno­mi­neerd, waar­on­der twee ini­tia­tie­ven uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Young Seven

Jon­ge­ren­groep Young Seven uit de regio Schagen is een smane­wer­king van zeven pa­ro­chies:

HOOP Award voor jongerengroep Young Seven Schagen
 • Heer­hu­go­waard-de Noord
 • Nieuwe Niedorp
 • Schagen
 • ’t Veld
 • Waarland
 • Wie­rin­gen
 • Wie­rin­ger­meer

Young Seven or­ga­ni­seert maan­de­lijks ver­schil­lende soorten ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren tussen de 12 en 18 jaar. Jon­ge­ren kunnen zich digi­taal aanmel­den voor de ac­ti­vi­teiten waaraan zij willen deel­ne­men.

Samen­wer­ken

Vrijwel iedere pa­ro­chie in Neder­land moet het vandaag de dag met veel min­der mid­de­len doen dan enkele decennia gele­den. Young Seven heeft daarom drie jaar gele­den besloten de krachten te bun­de­len en als zeven pa­ro­chies uit de regio Schagen samen te werken. Iedere pa­ro­chie is om twee vrij­wil­li­gers gevraagd voor een bijdrage. Dat kan op ver­schil­lende manieren; als bege­lei­der, maar ook als hulp bij het se­cre­ta­riaat, om aanmel­dingen bij te hou­den, pro­mo­tie­ma­te­riaal te ont­wik­ke­len in de vorm van posters, een web­si­te, t-shirts enz. Ieder heeft een talent en kan wor­den ingezet!

Young Seven ziet dat er veel meer moge­lijk­he­den zijn door samen te werken. De groep is van­zelf­spre­kend groter, waardoor er meer diver­si­teit is. Je kan ook een beroep doen op meer mensen. Fi­nan­cieel is het ook aan­trek­ke­lijk; er zijn zeven pa­ro­chies die een bijdrage leveren aan Young Seven. Daardoor zijn kosten min­der een probleem dan wanneer één pa­ro­chie voor alle kosten moet opdraaien.

Lidmaat­schap

Young Seven moe­digt de tieners aan om een lidmaat­schap aan te gaan voor 25 euro per jaar. Op die manier kun je zon­der extra kosten mee doen met alle ac­ti­vi­teiten. Dat is voordelig, want met de bus naar het KJD festival is bij­voor­beeld al € 30. Door lid te wor­den kan je voor­deel oplopen tot meer dan 80 euro. En na­tuur­lijk... wanneer je eenmaal lid bent, dan is het wel zo leuk om ook aan de ac­ti­vi­teiten deel te nemen. Bij je lidmaat­schap krijg je een echte ‘clubcard’ in de vorm van een bankpas voor in je portemonnee en een stempel­kaart. Bij deelname aan een ac­ti­vi­teit krijg je een stempel. Een volle stempel­kaart levert een leuke gadget op; bij­voor­beeld een Young Seven t-shirt.

Visie

Voordat Young Seven is be­gon­nen aan de daad­wer­ke­lijke uit­voe­ring van het jon­ge­ren­werk hebben zij uit­voerig nage­dacht over de visie achter hun jon­ge­ren­werk en over de concretise­ring daar­van. De visie van Young Seven laat zich zien in de volgende state­ments:

 • Jon­ge­ren onder­steunen bij hun eigen zoek­tocht in een open sfeer.
 • Ac­ti­vi­teiten bie­den die aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van de jon­ge­ren.
 • Een open groep zijn, waar ie­der­een welkom is.
 • Ac­ti­vi­teiten aanbie­den waarbij ver­schil­lende leef­tijds­groepen kunnen kennis­ma­ken met elkaars leef­we­reld.
 • Een bijdrage leveren aan het ver­ster­ken van de samen­wer­king in de regio.
 • Een plek creëren voor jon­ge­ren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onder­deel kunnen voelen van de geloofs­ge­meen­schap.
 • Door zin­volle en leuke ac­ti­vi­teiten uit­da­gen om na te denken over de bete­ke­nis van geloof in het leven, in brede zin.
 • Ver­die­ping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroor­de­len wor­den ver­vangen door de moge­lijk­heid daad­wer­ke­lijk een mening te kunnen vormen.
 • Aandacht beste­den aan een per­soon­lijke relatie met God door te ervaren:
  • dat God liefde is, voor jezelf en voor een ander;
  • dat God nabij is in situaties van gebroken­heid en verlies;
  • dat God je de kans geeft om opnieuw te beginnen, na gemaakte fouten;
  • dat geloven ook betekent: geloven in een Toekomst;
  • dat de geloofs­tra­di­tie een dragende grond kan zijn in je leven.
 • Ruimte maken voor de Geest door stilte-ac­ti­vi­teiten en vormen van gebed.
 • Ervaren hoe rode dra­den van Bijbel­ver­halen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen/samen­vloei­en en de bete­ke­nis daar­van in je per­soon­lijke leven.
 • Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ont­moe­ting kan ontstaan met jezelf, de ander en de Ander.

Reden voor nominatie

Young Seven is in ver­schil­lende aspecten uniek. Boven genoemde punten laten zien dat Young Seven durft te vernieuwen en naar buiten is gericht. Zij zijn bereid samen te werken en in staat om verbin­dingen te leggen tussen pa­ro­chies onderling, het bisdom en lan­de­lijke eve­ne­menten. Zij laten in mijn ogen een mooi beeld van de Kerk zien; de Kerk als één lichaam. We zijn allemaal ver­schil­lend, maar hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niet zon­der elkaar.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose