Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

HOOP Award voor Young Seven

Schagense jongerengroep uniek in verschillende aspecten

gepubliceerd: zondag, 29 juni 2014

Het bisdom is trots dat de Schagense jon­ge­ren­groep Young Seven de HOOP Award heeft gewonnen. Mgr. Mutsaerts mocht als voor­zit­ter van de jury de prijs uitreiken op de tweede dag van het KJD Festival in Nieuwkuijk.

HOOP Award voor jongerengroep Young Seven Schagen

HOOP Award

Voor het jon­ge­ren­werk is door Jong Katho­liek een nieuwe prijs in het leven ge­roe­pen: de ‘HOOP award’. E.e.a. geïnspireerd door ‘de pa­ro­chie van het jaar’ en de ‘Gouden Televizier-ring’. Uit een lijst van 22 ini­tia­tie­ven heeft een jury (mgr. Mutsaerts, Daniëlle van Lith en Beate Gloudemans) 4 jon­ge­renini­tia­tie­ven geno­mi­neerd, waar­on­der twee ini­tia­tie­ven uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Young Seven

Jon­ge­ren­groep Young Seven uit de regio Schagen is een smane­wer­king van zeven pa­ro­chies:

HOOP Award voor jongerengroep Young Seven Schagen
 • Heer­hu­go­waard-de Noord
 • Nieuwe Niedorp
 • Schagen
 • ’t Veld
 • Waarland
 • Wie­rin­gen
 • Wie­rin­ger­meer

Young Seven or­ga­ni­seert maan­de­lijks ver­schil­lende soorten ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren tussen de 12 en 18 jaar. Jon­ge­ren kunnen zich digi­taal aanmel­den voor de ac­ti­vi­teiten waaraan zij willen deel­ne­men.

Samen­wer­ken

Vrijwel iedere pa­ro­chie in Neder­land moet het vandaag de dag met veel min­der mid­de­len doen dan enkele decennia gele­den. Young Seven heeft daarom drie jaar gele­den besloten de krachten te bun­de­len en als zeven pa­ro­chies uit de regio Schagen samen te werken. Iedere pa­ro­chie is om twee vrij­wil­li­gers gevraagd voor een bijdrage. Dat kan op ver­schil­lende manieren; als bege­lei­der, maar ook als hulp bij het se­cre­ta­riaat, om aanmel­dingen bij te hou­den, pro­mo­tie­ma­te­riaal te ont­wik­ke­len in de vorm van posters, een web­si­te, t-shirts enz. Ieder heeft een talent en kan wor­den ingezet!

Young Seven ziet dat er veel meer moge­lijk­he­den zijn door samen te werken. De groep is van­zelf­spre­kend groter, waardoor er meer diver­si­teit is. Je kan ook een beroep doen op meer mensen. Fi­nan­cieel is het ook aan­trek­ke­lijk; er zijn zeven pa­ro­chies die een bijdrage leveren aan Young Seven. Daardoor zijn kosten min­der een probleem dan wanneer één pa­ro­chie voor alle kosten moet opdraaien.

Lidmaat­schap

Young Seven moe­digt de tieners aan om een lidmaat­schap aan te gaan voor 25 euro per jaar. Op die manier kun je zon­der extra kosten mee doen met alle ac­ti­vi­teiten. Dat is voordelig, want met de bus naar het KJD festival is bij­voor­beeld al € 30. Door lid te wor­den kan je voor­deel oplopen tot meer dan 80 euro. En na­tuur­lijk... wanneer je eenmaal lid bent, dan is het wel zo leuk om ook aan de ac­ti­vi­teiten deel te nemen. Bij je lidmaat­schap krijg je een echte ‘clubcard’ in de vorm van een bankpas voor in je portemonnee en een stempel­kaart. Bij deelname aan een ac­ti­vi­teit krijg je een stempel. Een volle stempel­kaart levert een leuke gadget op; bij­voor­beeld een Young Seven t-shirt.

Visie

Voordat Young Seven is be­gon­nen aan de daad­wer­ke­lijke uit­voe­ring van het jon­ge­ren­werk hebben zij uit­voerig nage­dacht over de visie achter hun jon­ge­ren­werk en over de concretise­ring daar­van. De visie van Young Seven laat zich zien in de volgende state­ments:

 • Jon­ge­ren onder­steunen bij hun eigen zoek­tocht in een open sfeer.
 • Ac­ti­vi­teiten bie­den die aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van de jon­ge­ren.
 • Een open groep zijn, waar ie­der­een welkom is.
 • Ac­ti­vi­teiten aanbie­den waarbij ver­schil­lende leef­tijds­groepen kunnen kennis­ma­ken met elkaars leef­we­reld.
 • Een bijdrage leveren aan het ver­ster­ken van de samen­wer­king in de regio.
 • Een plek creëren voor jon­ge­ren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onder­deel kunnen voelen van de geloofs­ge­meen­schap.
 • Door zin­volle en leuke ac­ti­vi­teiten uit­da­gen om na te denken over de bete­ke­nis van geloof in het leven, in brede zin.
 • Ver­die­ping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroor­de­len wor­den ver­vangen door de moge­lijk­heid daad­wer­ke­lijk een mening te kunnen vormen.
 • Aandacht beste­den aan een per­soon­lijke relatie met God door te ervaren:
  • dat God liefde is, voor jezelf en voor een ander;
  • dat God nabij is in situaties van gebroken­heid en verlies;
  • dat God je de kans geeft om opnieuw te beginnen, na gemaakte fouten;
  • dat geloven ook betekent: geloven in een Toekomst;
  • dat de geloofs­tra­di­tie een dragende grond kan zijn in je leven.
 • Ruimte maken voor de Geest door stilte-ac­ti­vi­teiten en vormen van gebed.
 • Ervaren hoe rode dra­den van Bijbel­ver­halen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen/samen­vloei­en en de bete­ke­nis daar­van in je per­soon­lijke leven.
 • Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ont­moe­ting kan ontstaan met jezelf, de ander en de Ander.

Reden voor nominatie

Young Seven is in ver­schil­lende aspecten uniek. Boven genoemde punten laten zien dat Young Seven durft te vernieuwen en naar buiten is gericht. Zij zijn bereid samen te werken en in staat om verbin­dingen te leggen tussen pa­ro­chies onderling, het bisdom en lan­de­lijke eve­ne­menten. Zij laten in mijn ogen een mooi beeld van de Kerk zien; de Kerk als één lichaam. We zijn allemaal ver­schil­lend, maar hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niet zon­der elkaar.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose