Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

50% kans op HOOP Award in ons bisdom

gepubliceerd: vrijdag, 27 juni 2014

De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uit­gereikt op het KJD Festival. Deze prijs is een ini­tia­tief om in­spi­re­rend katho­liek jon­ge­ren­werk in Neder­land beter zicht­baar te maken.

Ie­der­een kon en mocht nomineren en dat is dan ook vol op gebeurd. Van de 22 ini­tia­tie­ven die wer­den opge­ge­ven kwamen er maar liefst 6 uit ons bisdom Haar­lem- Am­ster­dam waar we dan uite­raard ook hartstikke trots op zijn.

Vier geno­mi­neer­den

Uit de lijst van 22 ini­tia­tie­ven heeft de jury 4 ini­tia­tie­ven geno­mi­neerd die in aanmer­king komen voor de HOOP award die zon­dag op het KJD Festival zal wor­den uit­gereikt. Twee van de geno­mi­neerde ini­tia­tie­ven komen uit ons eigen bisdom; de Sant’ Egidio ge­meen­schap uit Am­ster­dam en de jon­ge­ren­groep Young Seven uit de regio Schagen. Wie er uit­ein­delijk zal winnen is nog even afwachten, maar er is een kans van 50% dat de eerste HOOP award een mooi plekje in ons bisdom gaat krijgen! De andere ini­tia­tie­ven die zijn geno­mi­neerd zijn: Het 4U! Festival van de Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing (KCV) en het jon­ge­renini­tia­tief Meat & Eat uit Barne­veld.

De lijst van alle 22 geselec­teerde ini­tia­tie­ven, in wil­le­keu­rige volgorde:

HOOP Award
 1. Gronin­ger Stu­den­ten­paro­chie Sint Au­gus­ti­nus
 2. Kindje Wiegen in Meppel
 3. Paul en Sandra Scholey
 4. Sant’ Egidio Am­ster­dam
 5. Jon­ge­ren­groep Young Seven
 6. Jon­ge­ren­pro­gramma Stille Omgang
 7. Matthijs Jansen
 8. Paas3daagse ge­meen­schap Emanuel
 9. Frank Antonissen
 10. Sanne van der Spek
 11. Marnix Emanuel
 12. Meet & Eat Barne­veld
 13. Ge­meen­schap Shalom
 14. www.jonge­kerk.nl
 15. Bob Wegkamp
 16. 4U! Festival
 17. Aryo Breton van Groll
 18. RK2J Rotter­dam
 19. RKJ Delft
 20. Tour of Faith
 21. Identity
 22. Jong Katho­liek Roosendaal

Om blij van te wor­den

De Hoop Award is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms Katho­lie­ke Kerk. De Award in het leven ge­roe­pen omdat Jong Katho­liek vindt dat er ont­zet­tend veel voor jon­ge­ren in onze kerk de moeite waard is om gezien te wor­den. Ini­tia­tie­ven, mensen, ideeën voor katho­liek jon­ge­ren­werk die op zich­zelf hoop geven aan onze kerk, waar we met z’n allen blij van wor­den!

Jaar­lijkse Award

De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uit­gereikt aan het ini­tia­tief dat in de ogen van de jury het meest hoop­ge­vende is van alle geno­mi­neerde ini­tia­tie­ven. Ie­der­een kan en mag nomineren, er zijn geen voor­waar­den verbon­den aan het aantal mensen of groepen dat je nomineert. De nominaties wor­den bekeken op hun actuali­teit en navolg­baar­heid en wor­den daarna ge­pu­bli­ceerd op deze web­si­te.

De jury

De jury bestaat uit drie personen. Voor­zit­ter is Mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van het bisdom ’s-Hertogen­bosch en referent voor het jon­ge­ren­werk namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Het tweede jurylid is Danielle van Lith, juriste van de kerk­pro­vin­cie, maar ook lerares levens­be­schou­wing op een middel­ba­re school, met een hoop erva­ring in de (chris­te­lijke) poli­tiek en al jaren lang betrokken bij Stich­ting Present, een stich­ting die zich inzet om mensen die als vrij­wil­li­ger wat kunnen betekenen voor anderen te verbin­den met mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Het derde jurylid is Beate Gloudemans. Beate is campagne­lei­der bij de lan­de­lijke Ad­vents­ac­tie, maar heeft in de afgelopen jaren ook haar sporen verdient bij allerlei vormen van jon­ge­ren­werk. Zo was ze bij­voor­beeld ook lid van de lan­de­lijke kern­groep tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro, waar zij onder andere de contacten met de media in haar pakket had.

En er is meer...

De win­naar van de Award ont­vangt niet alleen het prach­tige sieraad om een jaar lang trots te kunnen tonen. Aan hem of haar wordt ook aan­ge­bo­den om in het najaar op de locatie waar de Award aan is toegekend, een ont­moe­tings­dag te or­ga­ni­se­ren in samen­wer­king met Jong Katho­liek. Op die dag krijgt het winnende ini­tia­tief uit­ge­breid de moge­lijk­heid om zich te presen­te­ren en kunnen anderen - uit het hele land - met elkaar in gesprek over hoop­vol jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke Kerk.

In samen­wer­king met...

De Hoop Award is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, namens de zeven Neder­landse bis­dom­men. De Award wordt mede moge­lijk gemaakt door Impulsar Grafisch Ontwerpers.

De kosten voor de Hoop Award wor­den betaald met een deel van de opbrengst van de lan­de­lijke jon­ge­ren­col­lec­te, die in no­vem­ber 2013 is gehou­den in kerken door heel Neder­land.

De Hoop Award is een productie van Jong Katho­liek, onder verant­woor­de­lijk­heid van het Se­cre­ta­riaat van het RK Kerk­ge­noot­schap (SRKK), postbus 13049 - 3507 LA - Utrecht.

Contact
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose