Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jong Katholiek in actie voor slachtoffers Haïti

Benefiet-event op 23 januari in Den Bosch

gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2010
De katho­lie­ke jon­ge­ren van Neder­land komen in actie voor de slacht­of­fers van de aard­be­ving in Haïti. Met een benefiet-event op zater­dag 23 januari en een actie via populaire sociale net­werken hopen de jon­ge­ren een substantiële bijdrage te leveren. De opbrengst is bestemd voor de projecten van WereldOuders in Haïti. Deze projecten wor­den geleid door Father Rick, een pries­ter-arts die in de­cem­ber te gast was in Neder­land. Het event is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van Jong Katho­liek en Godlof.

Het event wordt een avond vol muziek, dans, gebed en bij­zon­dere verhalen. Het pro­gram­ma vindt plaatst in de St. Cathrien te Den Bosch. Verdere in­for­ma­tie over de invulling van het pro­gram­ma volgt in de loop van deze week.

Het kin­der­zie­ken­huis St. Damien dat aan­ge­stuurd wordt door Father Rick en zater­dag aan­dacht kreeg in EenVandaag, is een van de weinige zieken­hui­zen dat nog naar behoren func­tio­neert. De verple­gers en artsen zetten nu alles op alles om zoveel moge­lijk gewon­den te kunnen helpen. WereldOuders heeft een nood­hulp­pro­gramma opgezet en zendt naast geld ook goe­de­ren naar Haïti. In het zie­ken­huis is dringende behoefte aan alles. Zwach­tels, morfine, lijk­zakken, chirur­gische boren en zelfs aan simpele pennen om dossiers mee te schrijven.

Jong Katho­liek en Godlof zijn diep geraakt door Father Ricks passie voor Haïti. 22 jaar gele­den kwam hij daar als pries­ter naartoe. Door wat hij daar zag, besloot hij ook nog eens geneeskunde te stu­de­ren. “Ik kwam als pries­ter maar wat de Haïtianen echt nodig had­den, was een dokter," aldus de gees­te­lij­ke. In twee decennia heeft WereldOuders o.a. een familiehuis, een kin­der­zie­ken­huis en 18 scholen opgezet onder lei­ding van Father Rick.

“We hopen dan ook dat jon­ge­ren niet alleen geld zullen geven, maar ook van hun comfortabele eilandje durven te stappen,” aldus Marc Bollerman van Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Katho­lie­ke Kerk. “We hopen dat jon­ge­ren zich écht in willen leven in hun mede­mens in nood en dat ze actie zullen onder­ne­men om het leven van die ander beter te maken. Nu na deze aard­be­ving, maar ook straks als de grootste mediahype voorbij is.”

Wie met Godlof en Jong Katho­liek WereldOuders en haar team wil steunen, is zater­dag van harte welkom in Den Bosch. Online een gift geven kan ook: via www.jongkatho­liek.nl/haiti of direct op het reke­ning­num­mer 2784498 t.n.v. Se­cre­ta­riaat RK Kerk in Utrecht en onder vermel­ding van 'Donatie project Haïti (Jong Katho­liek)'. De gift komt volle­dig ten goede aan het werk van WereldOuders in Haïti.

Jong Katho­liek is ook te vin­den op de sociale net­werken Facebook, Twitter en Hyves.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose