Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sint-Jansprocessie

Zaterdag 21 en zondag 22 juni - De werken van Barmhartigheid

gepubliceerd: maandag, 16 juni 2014

Op zon­dag 22 juni 2014 zullen de grote deuren weer wor­den geopend, waarna de jaar­lijks pro­ces­sie met hope­lijk veel pelgrims van start zal gaan. We zijn blij met ini­tia­tie­ven van jon­ge­ren uit onze pa­ro­chie, zodat ook dit jaar een grote afvaar­diging van jon­ge­ren zal deel­ne­men aan dit feest.

foto: Bruno Wacker / www.sint-jans­pro­ces­sie.nl
Sint-Jansprocessie 2013
Sint-Jans­pro­ces­sie 2013

De Broe­der­schap heeft dit jaar 2 nieuwe broe­der­mees­ters mogen installeren: Rosaline Peeters en Joost Zwanikken, bovendien hebben twee be­stuurs­le­den: Frans Bierlaagh en Chris Bogaers, mede door hun ac­ti­vi­teiten voor de Broe­der­schap, een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding mogen ont­van­gen.

Ook wer­den de ban­den met de Aloude Broe­der­schap uit Den Bosch verstevigd met een ge­za­men­lijk bezoek aan de abdij van Koningshoeve.

Dit jaar heeft comité “Klein- Laren” een boekje uit­ge­ven over hun poorten, dit n.a.v. de 50ste opbouw van de erepoort van “vader Vos”. Het boekje zal dit jaar bij de Sint-Janskraam te ver­krij­gen zijn, en geeft u een inkijk in de historie en ac­ti­vi­teiten van dit comité.

Thema 2014

“De werken van Barm­har­tig­heid” zal dit jaar het thema zijn van onze pro­ces­sie. Tijdens het ope­ningslof op zater­dag 21 juni zal Pastoor Vriend u tekst en uitleg geven over het gekozen thema. De afbeel­dingen op de kaft van het pro­ces­sie­boekje ver­wij­zen naar het thema.

Collecte kerkhof

De collecte is dit jaar bestemd voor het onder­wijs­pro­ject van father John Bosco, op de zuidkust van India.

Onkosten Sint-Jans­feest

Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeer­lijk, daarom ook onze grote dank voor uw giften en legaten van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u  vragen ons fi­nan­cieel te onder­steunen door uw bijdrage over te maken op onze bankreke­ning iban NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broe­der­schap van Sint-Jan. De stich­ting is als goed doel door de belas­ting­dienst offi­cieel erkend.

Ook uw aankopen in de kraam wor­den gebruikt om de nood­za­ke­lijke onkosten te fi­nan­cieren

Meer in­for­ma­tie

De web­si­te is volle­dig vernieuwd en voor een ieder toe­gan­ke­lijk. Ook voor de jon­ge­ren is daar het uit­ge­breide pro­gram­ma te vin­den.

Dit jaar is op 3 mei de Sintjans­ten­toon­stel­ling in de Stichtse Hof te laren geopend, en geeft een kleur­rijk beeld van de Pro­ces­sie, de eerste reacties zijn veelbelovend en wij hopen dat de bewoners her­in­ne­ringen kunnen ophalen.

Ook dit jaar hopen wij u te mogen begroeten en hopen we echt dat het spreek­woord 3 maal is... dit jaar niet zal gel­den en dat we mogen genieten van fraaie weers­om­stan­dig­heden.

Pro­gram­ma

Woens­dag 18 juni

19.00 uur: Vespers van het feest van Sint Jan de Doper met m.m.v. de Vrouwenschola uit Utrecht.

Zater­dag 21 juni

17.00 uur: De klokken lui­den het Sint Jans­feest in
19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uit­stel­ling van het Aller­heiligste  en Zegen. In deze vie­ring zal pastoor Vriend voor­gaan. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben.  De Basiliek blijft open tot 21.00 uur.
20.00 uur: Rijtuigen rij­den de pro­ces­sie­route

Zondag 22 juni

7.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring op het Sint Jans­kerkhof
Cele­brant is emeritus pastoor J. Willems
9.00 uur: Plech­tige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. Cele­brant Rector van De Tilten­berg G.H. Bruggink
Het koor staat o.l.v. Hans Rikkert de Koe
11.00 uur: Sint-Jans­pro­ces­sie
De pro­ces­sie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Jans­kerkhof
12.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring op het kerkhof
Hoofd­cele­brant is Mgr. J.W.M. Hendriks, hulp bis­schop van Haar­lem- Am­ster­dam.
De collecte voor het onder­wijs­pro­ject van John Bosco in Zuid-India
13.00 uur: Vertrek van de sacra­ments­pro­ces­sie van het kerkhof, deze gaat via de Vredelaan, Zevenen­derdrift, Zevenend en de Brink naar de Basiliek
14.15 uur: Afslui­ting van de pro­ces­sie in de Basiliek
17.30 uur: Slui­tingslof in de Basiliek
In deze vie­ring zal Mgr. J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam aanwe­zig zijn
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose