Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale Bedevaartdag bij O.L.V. ter Nood

Zondag 22 juni - 750 jaar Sacramentsdag met Runxputlezing door Leo Fijen

gepubliceerd: vrijdag, 16 mei 2014

Zondag 22 juni is het groot feest in Heiloo omdat de Kerk we­reld­wijd 750 jaar Sacra­ments­dag viert. Op deze dag wordt ook de jaar­lijks te­rug­ke­rende Runx­put­le­zing gegeven, dit jaar wordt ver­zorgd door Leo Fijen van de KRO. Hij zal spreken over ‘Bede­vaarten in onze tijd’.

Sacramentsprocessie 2013De dag wordt be­gon­nen met en feeste­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring. Aan­slui­tend zullen we een grote Sacra­ments­pro­ces­sie hou­den door het park. Een speciaal ensemble van koper­blazers, samen­ge­steld uit de Fanfare­korps ‘FSH’ en de Harmonie van Heiloo, Caecilia, heeft haar mede­wer­king al toegezegd. Zij zullen de grote Sacra­ments­pro­ces­sie muzikaal opluis­te­ren met hun blaas­instru­menten.

De oorspronke­lijke datum was en is, de eerste don­der­dag na het octaaf van de Trini­teit. In Neder­land wordt Sacra­ments­dag tra­di­tio­neel gevierd op de tweede zon­dag na Pink­ste­ren. De datum van Sacra­ments­dag hangt dus direct samen met het Hoog­feest van Pasen dat we dit jaar gevierd hebben op 20 april.

Bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, hoopt men dit bij­zon­der en zeer groot jubileum van 750 jaar Sacra­ments­dag met zeer velen te mogen vieren om zo God te danken voor het grote geschenk van de Heilige Eucha­ris­tie.

Pro­gram­ma

10.30 uur: Viering van de Heilige Eucha­ris­tie
opluiste­ring door het koor ‘Ubi Caritas’
± 11.45 uur: Sacra­ments­pro­ces­sie door het park
± 12.30 uur: Lunchpauze
brood en koffie verkrijg­baar in ont­moe­tings­ruim­te ‘Het Oesdom’
14.00 uur: Ruxput­le­zing ‘Bede­vaarten anno 2014’ door Leo Fijen
15.30 uur: Plech­tig Lof

Ontstaansge­schie­de­nis van Sacra­ments­dag

Heilige Juliana van CornillonAan oorsprong van het feest van Sacra­ments­dag staan de eucha­ris­ti­sche visioenen van de heilige Juliana van Cornillon (1192 – 1258) uit het bisdom Luik. Zij zou zich bij­zon­der gaan inzetten voor een feest ter ere van het H. Sacra­ment.

Haar streven werd in 1246 beloond toen bis­schop Robert van Torote een Feest van de Heilige Eucha­ris­tie zou instellen voor het bisdom Luik met een drie­vou­dige bete­ke­nis, als reactie op de eucha­ris­ti­sche dwaalleren, uit eer­her­stel voor nala­tig­he­den m.b.t. de Heilige Eucha­ris­tie en als her­den­king van de in­stel­ling ervan tij­dens het Laatste Avondmaal. Vanaf 1252 werd het feest ook verplicht gesteld door Hugo van St. Cher voor de aan hem onder­horige gelo­vi­gen, d.w.z. ongeveer het hui­dige West-Duits­land.

In 1264, dit jaar 750 jaar gele­den, zou paus Urbanus IV het feest voor­schrij­ven voor de gehele Kerk omwille van de al genoemde motieven. Al spoe­dig werd een sacra­ments­pro­ces­sie verbon­den met dit feest, maar deze werd pas in de zeven­tiende eeuw offi­cieel gere­geld. De li­tur­gie van de H. Eucha­ris­tie kent op Sacra­ments­dag naast de eigen gebe­den en lezingen een eigen sequentie, het Lauda Sion, toege­schreven aan de H. Thomas van Aquino (1225 – 1274). Het is een jubelzang op het H. Sacra­ment.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose