Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lopen met een kaarsje voor Maria?

Zondag 25 mei vanaf 19.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 7 mei 2014

“Ja”, ver­telt rector Beemster van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, “dat doen we hier ieder jaar op de laatste zon­dag van de mei­maand, met ongeveer 500 mensen. We gaan dan zingend en bid­dend in een grote optocht met bran­dende kaarsen door het schemerend bede­vaart­park.

Dit jaar zal het zijn op zon­dag 25 mei. Het ver­baast me ieder jaar hoeveel mensen er komen en dat het er ieder jaar weer meer wor­den. Wanneer de licht­pro­ces­sie in Heiloo nu precies is ontstaan, dat durf ik niet met zeker­heid te zeggen. Wel is dui­de­lijk dat deze bij­zon­dere vorm van Maria-vere­ring is komen over­waaien uit Lourdes in Frank­rijk. Daar sluiten ze dage­lijks af met een grote licht­pro­ces­sie.

Verbon­den met Lourdes

Maria van Lourdes bij de vijver in het bedevaartpark
Maria van Lourdes bij de vijver in het bede­vaart­park

In Heiloo weten we ons ook bij­zon­der verbon­den met Lourdes. Ener­zijds door Maria, ander­zijds ook door het heilzame water. Want, zoals in Lourdes des­tijds een genees­krach­tige bron ontsprongen is, is er bij Onze Lieve Vrouw ter Nood een merk­waar­dig voorval geweest met de des­tijds gedempte Runx­put.

Op 8 de­cem­ber 1713, welde op onver­klaar­bare wijze en met kracht water op vanon­der het puin waar­mee men onze put gedempt had. Boeren waren des­tijds samen­ge­ko­men op de oude, toen verwoeste kapel­plaats om te bid­den tot Maria, omdat veepest hun bestaan bedreigde. De ge­schie­de­nis leert, dat de dieren die toenter­tijd van het opgewelde water dronken, behou­den zijn ge­ble­ven. Veel mensen drinken van het water en er wordt gezegd dat het een heilzame wer­king heeft. Er zijn ook onver­klaar­ba­re gezond­heids­ver­be­te­ringen geweest.

Beel­den van Maria

In 1908, heeft de kunste­naar Mengel­berg, die het beeld in de kleine Maria­ka­pel heeft vervaar­digd, de band met Lourdes ook op bij­zon­dere wijze onder de aan­dacht gebracht. Hij heeft name­lijk in de voet van het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood, een stukje van de rots laten inmetselen, waar Maria op gestaan heeft toen zij in Lourdes verscheen. Ook staat er een mooi beeld van Maria van Lourdes bij de vijver in het bede­vaart­park (zie foto).

Zondag 25 mei gaan we na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring weer bid­dend en zingend, in pro­ces­sie, door het park. We zingen dan het Lied van Onze Lieve Vrouw ter Nood, op de melodie van te Lourdes op de Bergen. Het is altijd ontroerend te zien en te horen bij hoeveel mensen Maria een bij­zon­der plekje in hun hart heeft. De pro­ces­sie door het schemerende bos, begint aan­slui­tend op de Mis van 19.00 uur. Ie­der­een is uit­ge­no­digd, om Maria te eren, voor haar te zingen en tot haar te bid­den.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose