Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiemiddag CSLK - De mens in de Zorg

Vrijdag 23 mei 2014 in Vogelenzang

gepubliceerd: maandag, 28 april 2014

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit voor zijn studie­mid­dag De mens in de zorg op Vrij­dag 23 mei 2014. Sprekers zijn Prof. mr. dr. drs. M.A.J.M. Buijsen, Prof. dr. A.H.M. van Iersel, Dr. E. Sengers, Mw. T.M.T.J Broens en Prof. dr. G.J.M. van Wissen.

Ach­ter­grond

De Zorg, en dan vooral de kosten en organi­sa­tie hier­van, zijn het thema van de dag. Hoe moet deze geor­ga­ni­seerd wor­den opdat een aanvaard­ba­re zorg kan wor­den gebo­den, terwijl de kosten hier­van in de hand kunnen wor­den gehou­den? Dit laatste is na­tuur­lijk nood­za­ke­lijk willen deze kosten niet de begro­ting ‘opeten’. Zo zijn de uitgaven voor de Zorg van 2000 tot 2010 opgelopen van ruim 11% van het bbp tot bijna 15%.

Studiemiddag CSLK - De mens in de ZorgOver de beheers­baar­heid van de kosten voor de Zorg wordt veel ver­ga­derd, maar om wie gaat het eigen­lijk? Wordt de mens niet vergeten bij alle kostenreductie? Welke mens­beeld kenmerkt de hui­dige Zorg? Aan deze vragen is deze studie­mid­dag gewijd.

Als eerste spreker zal prof. Buijsen ingaan op het mens­beeld in de Zorg. Hier komen de fun­da­men­tele vragen aan de orde.

Prof. van Iersel zal ver­vol­gens vanuit de Sociale Leer van de Kerk naar de Zorg kijken. Hoe is de men­se­lijke waar­dig­heid, hét basis­prin­ci­pe van de Sociale Leer, in de hui­dige Zorg gewaarborgd?

Hoe wordt deze waar­dig­heid gegaran­deerd bij de uit­voe­ring van de Wet maat­schap­pe­lijke onder­steu­ning? Hierover zal ver­vol­gens dr. Sengers spreken.

In de vierde bijdrage kijken wij met mw. Broens naar de werkvloer. Bij de Zorg gaat het om de waar­dig­heid van degenen die deze zorg ont­van­gen, maar ook om die van degenen die deze zorg verlenen. Kan deze zorg op een mens­waar­dige wijze wor­den verleend of raken zorgverlener en zorgont­van­ger bei­den geman­geld tussen protocollen en kosten-batenanalyse?

Het centrum hoopt met deze studie­mid­dag een bijdrage te geven aan de dis­cus­sie over een mens­waar­dige vorm­ge­ving van de Zorg in de toe­komst.

Personalia

Prof. mr. dr. drs. M.A.J.M. Buijsen is filo­soof en jurist en is bij­zon­der hoog­le­raar Recht en ge­zond­heids­zorg in de Facul­teit der Rechtsgeleerd­heid EUR en het Erasmus MC/Instituut Beleid en Manage­ment Ge­zond­heids­zorg, van­wege de Vereni­ging Trust­fonds EUR.

Prof. dr. A.H.M. van Iersel is theoloog en bij­zon­der hoog­le­raar vraag­stukken gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht aan de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie van de Uni­ver­si­teit van Tilburg en beoefe­naar van de sociale leer van de Kerk

Dr. E. Sengers is theoloog en socioloog en staf­me­de­werker bij de Dienst caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij is docent (gods­dienst)socio­lo­gie aan ver­schil­lende in­sti­tu­ten voor hoger onder­wijs en voor­zit­ter van de Wmo Adviesraad in Am­ster­dam Zuidoost.

Mw. T.M.T.J Broens is als verpleeg­kun­dig pijnspe­cia­list werk­zaam binnen de chro­nische pijn­be­strij­ding in de St. Maartenskliniek te Nijmegen.

Prof. dr. G.J.M. van Wissen is jurist en beoefe­naar van de sociale leer van de Kerk en em. hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam en voor­zit­ter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Pro­gram­ma

13.00 uur Ontvangst en registratie
13.30 uur Opening door de dagvoor­zit­ter Gerard van Wissen
13.40 uur Martin Buijsen, Het mens­beeld in de zorg
14.20 uur Fred van Iersel, De zorg in de sociale leer van de Kerk
14.50 uur Pauze
15.00 uur Erik Sengers, De mens in de Wet maat­schap­pe­lijke onder­steu­ning
15.30 uur Thea Broens, Men­se­lijk­heid in dage­lijkse praktijk van de zorg
16.00 uur Panel gesprek onder lei­ding van de dagvoor­zit­ter.
16.30 uur Afslui­ting door de dagvoor­zit­ter
Drankje

Details

De studie­mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk.

Uit­ge­no­digd zijn allen die zich door de the­ma­tiek aange­sproken voelen, in het bij­zon­der zij die in de Zorg actief zijn of daar­mee te maken hebben.

De lezingen zullen ge­pu­bli­ceerd wor­den in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Wanneer: vrij­dag 23 mei 2014. Tijd: 13.00-16.30 uur
Toegang: Gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
Plaats: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM, Vo­ge­len­zang
Open­baar ver­voer: Connexion bus 90, éénmaal per uur, om 12.12 uur, vanaf station Heem­ste­de.
Aanmel­den: zo spoe­dig moge­lijk en vóór 1 mei a.s. per e-mail of tele­foon
Meer in­for­ma­tie: Se­cre­ta­ris van het CSLK
Mevrouw Marieke Karsten
e-mail mkarsten@tilten­berg.org
tele­foon (0252) 345 345
web­si­te www.cslk.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose