Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Mis Avond van de Martelaren opgedragen aan pater Van der Lugt

gepubliceerd: woensdag, 9 april 2014

Ko­men­de vrij­dag 11 april or­ga­ni­seert de inter­nationale katho­lie­ke hulp­organi­sa­tie Kerk in Nood voor de vierde keer in Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren. De Mis zal deze keer wor­den opgedragen voor pater Frans van der Lugt, die begin deze week werd vermoord in Syrië. Vijf Neder­landse bis­schop­pen zijn deze avond aanwe­zig om de mar­te­la­ren van 2013 en in het bij­zon­der pater Van der Lugt te her­denken.

H. Mis Avond van de Martelaren opgedragen aan pater Van der LugtBis­schop Punt van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, bis­schop Van den Hende van bisdom Rotter­dam, bis­schop Liesen van bisdom Breda, hulp­bis­schop De Jong van bisdom Roermond en hulp­bis­schop Hoogen­boom van het aarts­bisdom Utrecht, maar ook de Koptisch Orthodoxe bis­schop Arsenyous Baramousy staan samen met de aanwe­zigen stil bij diegenen die de afgelopen tijd stierven om hun geloof.

Situatie van Chris­te­nen verslechtert

Uit een recent rapport van Kerk in Nood, Persecuted and Forgotten, blijkt dat in meer dan 20 lan­den de situatie van Chris­te­nen is verslechterd. Schrijnend is de situatie van Chris­te­nen in Syrië die zwaar te lij­den hebben onder de geweld­da­dig­he­den in hun land. Zo zijn er in april 2013 twee bis­schop­pen ont­voerd over wie tot op heden niets meer is vernomen. Eind ok­to­ber 2013 is in het Chris­te­lijke stadje Sadad door rebellen een bloedbad aan­ge­richt waarbij 45 mensen zijn vermoord. Begin de­cem­ber 2013 zijn door rebellen nog eens vijf reli­gi­euzen ont­voerd. Ook van hen is sinds hun ont­voe­ring niets meer vernomen. Er wor­den op de Avond van de Mar­te­la­ren ge­tui­ge­nissen gelezen van chris­te­nen uit ver­schil­lende lan­den. Dit keer krijgt een ge­tui­ge­nis uit Syrië, waarin ook word ver­teld over leven en werk van pater Van der Lugt, speciale aan­dacht.

Ge­za­men­lijk bid­den de aanwe­zigen de kruis­weg om de mar­te­la­ren te her­denken en om stil te staan bij het lij­den van Christus. Tijdens de ver­schil­lende ge­tui­ge­nissen kunnen deel­ne­mers aan de avond kaarsen aans­te­ken voor de mensen die wor­den her­dacht.

Avond van de Mar­te­la­ren in Am­ster­dam

Deze avond is vrij toe­gan­ke­lijk en wordt gehou­den in de St. Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 73 te Am­ster­dam (tegen­over Centraal Station op 1 minuut lopen). De avond begint om 18.30 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring, waarna om 19.30 uur de gebeds­avond zal beginnen. De avond zal rond 21.30 uur ein­digen.

Viering Sant’ Egidio voor de vrede in Apel­doorn

Ko­men­de maan­dag 14 april om 19.00 uur zijn vertegen­woor­digers van ver­schil­lende chris­te­lijke kerken in de Onze Lieve Vrouwe­kerk van Apel­doorn bijeen voor de gebeds­dienst voor de vrede, geor­ga­ni­seerd door de Sant’ Egidio­ge­meen­schap Apel­doorn. Ook hier zal pater Van der Lugt wor­den her­dacht, als iemand die zich vijf­tig jaar lang heeft ingezet voor de dialoog tussen ver­schil­lende bevol­kings­groepen en religies in Syrië. Iemand die ‘zijn mensen’ niet in de steek liet toen de omstan­dig­heden verschrikke­lijk wer­den door de oorlog. Ook alle andere chris­te­nen die ver­volgd en om­ge­ko­men zijn omwille van hun geloofs­over­tui­ging wor­den her­dacht en opgedragen in gebed.

Diverse pa­ro­chies

Verder zal in vele pa­ro­chies komend weekend wor­den gebe­den voor de mar­te­la­ren, de lan­den waar ver­vol­ging is om het geloof en in het bij­zon­der voor pater Van der Lugt.

Oproep van paus Fran­cis­cus

Ook paus Fran­cis­cus heeft zich uit­ge­spro­ken over de moord op pater Van der Lugt. Aan het einde van zijn au­diën­tie, op woens­dag­mor­gen 9 april 2014 op het Sint Pieters­plein zei Fran­cis­cus: “de brutale moord heeft mij met diepe pijn vervuld. Pater Van der Lugt heeft zich steeds voor het wel­zijn van ie­der­een ingezet en was daarom bij Chris­te­nen en Moslims geliefd”.

De paus riep daarna ook op tot de vrijla­ting van alle ont­voerde Chris­te­nen en Moslims in Syrië en in andere lan­den en verwees daarbij ook naar de bis­schop­pen en pries­ters die zich onder die groep bevin­den.

Ook riep Fran­cis­cus alle strij­dende partijen in het conflict in Syrië én de inter­na­tio­nale ge­meen­schap op een einde aan het geweld te maken. “De wapens moeten zwijgen. Dialoog en ver­zoe­ning zijn nodig om een ver­dere versto­ring van het land te verhin­de­ren”, sprak de paus. Daarna vroeg hij alle aanwe­zige gelo­vi­gen om te bid­den voor de vrede in Syrië.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose