Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiedag ‘zorg voor de naaste’ op de Tiltenberg

gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2009
Foto's: Pers­dienst bisdom  ‘Zorg voor de naaste’ is een centraal begrip in de drie abrahami­tische gods­diensten. Joden, chris­te­nen en islamieten zijn ge­roe­pen mensen in nood bij te staan - niet alleen van hun eigen ge­meen­schap, maar eenie­der die ze op hun levensweg tegen­ko­men. elke gods­dienst heeft eigen woor­den om deze zorg uit te drukken. Welke woor­den zijn dat? Wat zijn de over­een­kom­sten en de verschillen tussen deze woor­den? En wat kunnen de ver­schil­lende gods­diensten van elkaar leren?

Het thema mag zich verheugen in een grote belang­stel­ling: ruim 100 deel­ne­mers waren woens­dag 30 sep­tem­ber aanwe­zig op de Tilten­berg voor een studie­dag over de ‘zorg voor de naaste’ in Jo­den­dom, Chris­ten­dom en Islam.

Mevrouw Sasja Martel, sprak vanuit de Joodse Traditie over ‘chesed’, daden van ver­bon­den­heid, vanuit haar erva­ring met het Joods hospice dat zij in Am­stel­veen heeft opgericht. Mohammed Ajouaou, hoofd Islami­tische Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Justitie, gaf een bijdrage over de zorg voor de naaste vanuit de Islami­tische Traditie. Herman Noorde­graaf, hoog­le­raar diaconie­we­ten­schap­pen Pro­tes­tantse Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit, putte uit het erf­goed van Calvijn om een pro­tes­tante visie op barm­har­tig­heid en ge­rech­tig­heid, zoals hij het noemde, uit te werken. De heer Erik Sengers, staf­me­de­werker diaconie/kerk en samen­le­ving van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaf een vierde en laatste inlei­ding en pleitte vanuit katho­liek per­spec­tief voor een her­waar­de­ring van het begrip ‘caritas’ om aan te geven wat zorg voor de naaste inhoudt.

Dagvoor­zit­ter was de heer Bart Koet, bij­zon­der hoog­le­raar vroegchris­te­lijke letterkunde Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie en docent aan De Tilten­berg.

Aan­lei­dingvoor de studie­dag was het twin­tig­ja­rig bestaan van de Dio­ce­sane Raad voor Diakonie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. (www.tilten­berg.org)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose