Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee dagen feest in kathedraal

gepubliceerd: donderdag, 8 oktober 2009
Honder­den kerk­koorle­den en andere belang­stel­len­den waren zater­dag 3 ok­to­ber bijeen in de Sint-Bavo­kathe­draal in Haar­lem om de vie­ring van het 450-jarig bestaan van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een muzikaal accent te geven. Het mid­den­schip was voor meer dan de helft bezet door het Jubileum­koor, samen­ge­steld uit 280 leden van kerkkoren uit het hele bisdom. Er was zelfs een kerk­koor uit Wate­ringen (bisdom Rotter­dam) geko­men om mee te doen aan de repe­ti­tie en de eerste uit­voe­ring van de Nicolaas­mis van Jan Valkes­tijn. Hij schreef dit gezongen ordinarium in opdracht van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J.M. Punt, ter gelegen­heid van het bisdom­jubi­leum.

Voordat de pontificale eucha­ris­tie­vie­ring begon had­den de koorle­den er al de nodige uren opzitten, want er moest na­tuur­lijk flink geoefend wor­den om deze driestemmige com­po­si­tie naar behoren uit te kunnen voeren. Ze wer­den echter goed ver­zorgd, want het bisdom zorgde voor koffie, thee en broodjes.

Toen om precies 15.00 uur de bis­schop en de con­cele­branten in een pro­ces­sie binnentra­den wer­den zij muzikaal begeleid door een plechtsta­tige Intrada Pontificalis, even­eens voor deze gelegen­heid gecompo­neerd door ‘huiscom­po­nist’ mgr. drs. Jan Valkes­tijn en gespeeld door een koperkwartet en organist Ton van Eck op het grote Wil­li­brordorgel. Aan­slui­tend klonk massaal het lied ‘Dankt, dankt nu allen God’, waar­mee direct de toon werd gezet voor deze jubileum­vie­ring, waarin dank­baar­heid de boven­toon voerde.

Op de geëigende plaats in de li­tur­gie wer­den de diverse onder­de­len van de Nicolaa­mis uitge­voerd. De com­po­nist zelf schaarde zich als ere­kanun­nik van het ka­the­draal kapit­tel in de kring van con­cele­branten. Ondanks enkele onvol­ko­men­he­den waren veel aanwe­zigen onder de indruk van deze nieuwe com­po­si­tie en enkele dirigenten lieten na afloop weten deze mis ook in hun eigen pa­ro­chie te gaan uit­voeren. Daar­mee gaven ze gehoor aan de oproep die ple­baan H.J. van Ogtrop deed in zijn preek. Hij refereerde aan de bekende psalm­woor­den ‘Zingt voor de Heer een nieuw lied’ en riep de koren op om naast het ver­trouwde repertoire ook steeds nieuwe klanken in de li­tur­gie toe te laten. Bis­schop Jozef Punt dankte aan het einde van de vie­ring alle aanwe­zigen voor hun inzet op deze dag, maar ook voor alles wat zij in hun eigen pa­ro­chie doen om de lofzang gaande te hou­den. Daarna mocht hij het zelf het laatste onder­deel van de Nicolaas­mis zingen: de pontificale zegen.

Tot slot werd de ka­the­draal nog eenmaal tot in de gewelven vervuld met zang, orgelspel en kopergeschal in het majestueuze slot­lied ‘Wij zijn uw volk, wij zijn door U gedragen’. Beter kon deze jubileum­vie­ring niet ein­digen!

De dag erna, welis­waar de dag van Sint Fran­cis­cus maar toch ook nog die van de H. Bavo, vond in de ka­the­draal een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring plaats (foto) die recht­streeks werd uitgezon­den door RKK-tv.

De tekst van de preek die onze bis­schop bij die gelegen­heid hield vindt u in de rechter kolom van de voor­pa­gina van deze site: “Waar zijn we nu?”.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose