Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tientallen Noord-Hollandse Madonna’s sieren Open Dag Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 8 oktober 2009
Tien­tal­len Noord-Hollandse Madonna’s zijn in Heiloo te zien bij gelegen­heid van de Open Dag, zater­dag 10 ok­to­ber, waar­mee het geheel vernieuwde bede­vaarts­oord zich presen­teert aan katho­liek en niet-katho­liek Noord-Holland. Daar­naast wor­den de bezoekers uit­ge­no­digd hun eigen Maria­beeld mee te brengen om het te laten zegenen.

Met een plech­tige inze­ge­ning en een Open Dag voor alle belang­stel­len­den gaat het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum in Heiloo dit week­ein­de van start. Op vrij­dag 9 ok­to­ber zal de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.Punt, het geheel ver­bouwde klooster , waar tot voor kort de zusters van de H. Juliana Falconieri (“Juliaantjes”) woon­den, inzegenen. Op zater­dag is ie­der­een welkom om het hei­lig­dom en het klooster­com­plex te bezich­tigen.

Het geheel vernieuwde complex gaat dienen als gastenverblijf en als centrum voor ont­moe­ting en geloofsver­die­ping. Het klooster ligt naast het park van het Maria­hei­lig­dom Onze Lieve vrouw ter Nood.

Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo is een Hei­lig­dom dat 600 jaar gele­den voor het eerst in de geschiedschrij­ving opduikt. Het Hei­lig­dom is aan Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, opgedragen en bestaat uit het bede­vaartoord, een prach­tig stukje natuur met daarop twee kapellen, een heilzame bron en het bezoekers­cen­trum ’t Oesdom en daar­naast het Juliana­kloos­ter.

Onze Lieve Vrouw ter Nood geeft al ruim 6 eeuwen lang aan mensen, die van overal hier naar toe komen om te bid­den of zich te ver­die­pen, kracht, moed maar meer nog hoop om door te gaan.

Het Hei­lig­dom is een authen­tiek katho­lie­ke plaats en wil open en onvoor­waar­de­lijk gastvrij zijn aan mensen. Er is in de afgelopen jaren een groeiende belang­stel­ling van katho­lie­ken en niet- katho­lie­ken, gelo­vi­gen en niet-gelo­vi­gen, allen zoekers naar zin en verbin­ding. In 2005 is het Juliana­kloos­ter door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gekocht om het als klooster te bewaren en een nieuwe missie te geven. Dit is in Neder­land zeld­zaam.

In de afgelopen twee jaar is hard gewerkt door alle betrokken partijen. In ’t Oesdom, de gelegen­heid waar zowel bede­vaart­gan­gers als dagjes­mensen kunnen genieten van een con­sump­tie, is, van­wege de grote vraag, een winkel geves­tigd, waar men o.a. beel­den, boeken, kaarsen en kruizen kan kopen.

Inmiddels is de laatste hand gelegd aan de ver­bou­wing van het Juliana­kloos­ter. Het klooster stamt uit 1930 en wordt bewoond door een leef­ge­meen­schap van Zusters van het Mens­ge­wor­den Woord, in de volksmond Blauwe Zusters genoemd. Met een kleine groep dragen zij zorg voor de ont­vangst en be­ge­lei­ding van gasten en jon­ge­ren­groepen onder lei­ding van de pries­ter verbon­den aan het Juliana­kloos­ter en het naast­ge­le­gen bede­vaarts­oord Onze Lieve Vrouw ter Nood. De ver­bou­wing maakt het moge­lijk om gast­vrij­heid te bie­den aan groepen en in­di­vi­duele personen die enkele dagen tot rust en be­zin­ning willen komen. Daar­naast biedt het klooster de moge­lijk­heid aan binnen­ker­ke­lijke groepen tot ont­moe­ting en geloofsver­die­ping. De katho­lie­ke klooster­lijke gast­vrij­heid is open voor ie­der­een, evenals het bede­vaarts­oord.

Op vrij­dag 9 ok­to­ber zal de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J.M. Punt het gebouw inzegenen in aanwe­zig­heid van geno­dig­den uit kerk en samen­le­ving. De inze­ge­ning wordt vooraf­ge­gaan door een plech­tige avond­vie­ring, waarin het koor van de ka­the­draal St. Bavo zingen.

Op 10 ok­to­ber wordt tussen 12.00 en 16.00 uur aan allen die geïn­te­res­seerd zijn de gelegen­heid gegeven het Hei­lig­dom te komen bezich­tigen. Door het Hei­lig­dom zullen afbeel­dingen hangen van de beel­den van Maria, die in de kerken in het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam staan. Mensen die uit eigen erva­ring kunnen ver­tellen over het bij­zon­dere wer­king van Onze Lieve Vrouw ter Nood zullen in de Tuin­zaal van ’t klooster bezoekers te woord staan.

Pro­gram­ma

9 ok­to­ber : Officiële ope­ning Dio­ce­saan Hei­lig­dom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’
17.00 uur : Pontificale vespers mmv de Ka­the­drale Koor­school St Bavo
Aan­slui­tend pro­ces­sie en inze­ge­ning Juliana­kloos­ter door de bisschoop van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J.M. Punt.
 
10 ok­to­ber : Open dag voor publiek
12.00 uur : Eucha­ris­tie­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel
13.00 uur : Open dag met o.a.:
  • Open Huis Juliana­kloos­ter, in de Tuin­zaal aldaar pre­sen­ta­ties door organi­sa­ties: erva­ringen met OLV ter Nood.
  • Verto­ning foto­pre­sen­ta­tie bede­vaarts­oord 1905-2009 in 't Oesdom.
  • Optre­dens van koren in de Bede­vaarts­ka­pel.
  • Expositie van foto's van Maria­beel­den uit Noord-Hollandse paro­chie­kerken in het atrium (voor de Genade­ka­pel bij de Put).
  • "Mijn Maria." Door bezoekers mee­ge­brachte beel­den in Bede­vaart­ka­pel.
16.00 uur : Slui­tingslof

Voor meer in­for­ma­tie kun u zich wen­den tot www.olvter­nood.nl maar u kunt ook Liesbeth van Gool, pro­gram­macoördinator bellen op tele­foon­num­mer (06) 222 52 08Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose