Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pastoor Van der Peet sprak Kopten in Amsterdam toe

gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2010
Zo’n twee­dui­zend Koptische chris­te­nen kwamen zater­dag bijeen op de Dam in Am­ster­dam om de moord op zes chris­te­nen en één politieagent op kerst­avond in de Egyp­tische plaats Nag Hammadi te her­denken. Aanwe­zig vanuit andere chris­te­lijke Kerken waren onder meer de oud-katho­lie­ke aarts­bis­schop dr. Joris Vercammen, de Angli­caanse aartsdiaken John de Wit en de voor­zit­ter van de raad van Kerken in Am­ster­dam, Ruud Huijsmans. Pastoor Nico van der Peet van de katho­lie­ke pa­ro­chie Am­ster­dam-Noord hield daarbij de volgende toe­spraak:

“In de heilige Kerst­nacht is de Koptische kerk­ge­meen­schap in haar hart getroffen door de moord op gelo­vi­gen die zojuist de geboorte van de Heer had­den gevierd.
Gods mensen­liefde is op aarde ver­sche­nen lezen en zingen wij in de kerst­nacht.
De gelo­vi­gen in de ene, barm­har­tige God hebben de roe­ping zijn mensen­liefde trouw te blijven en elkaar te bewijzen.

Als rooms-katho­liek pries­ter in Am­ster­dam - Noord, waar een grote Koptische ge­meen­schap geves­tigd is, condoleer ik onze Koptische mede­ge­lo­vigen en mede­bur­gers; ja alle chris­te­nen in Am­ster­dam - Noord en in heel de stad: katho­lie­ken, pro­tes­tan­ten en orthodoxen betuigen uw kerk­ge­meen­schap hun diep gevoelde medeleven.

Enkele dagen na de aan­slag heeft de bis­schop van Haar­lem - Am­ster­dam. Mgr. Jozef Punt, al een con­do­lean­cebrief gezon­den aan de Koptische Kerk in Am­ster­dam en ook de bis­schop van Rome, paus Bene­dic­tus heeft zijn medeleven betuigd en met klem aan­dacht gevraagd voor het lot van de Koptische chris­te­nen in Egypte.

Als één lid van Christus’ Lichaam lijdt lij­den alle andere leden. Heel het we­reld­wijde Lichaam van de Kerk is gewond door dit geweld, gebruikt tegen mensen die hun huis uit­ge­ko­men waren om te bid­den, feest te vieren. Ook de kerk in Am­ster­dam, present in al haar verschei­den­heid, lijdt mee.

Am­ster­dam is een veel­kleu­rige stad waar autochtone Neder­lan­ders wonen en nieuwe Neder­lan­ders uit vele lan­den en bescha­vingen. Elke groep brengt zijn eigen rijkdom aan geloof en cultuur met zich mee en is ge­roe­pen die bij te dragen aan onze samen­le­ving. Wij zijn dank­baar voor de verrij­king die de zeer oude en eerbied­waar­dige Koptische gods­dienst en cultuur aan ons brengt.

Wij wensen en bid­den de vele leden van de Koptische kerk in Egypte en in Neder­land kracht toe en de vertroos­ting van onze Heer Jezus Christus, die te mid­den van ons is geboren en ons lij­den, ons verdriet en onze dood heeft gedeeld. Wij gedenken de slacht­of­fers van kerst­avond en hun nabe­staan­den en wij bid­den dat zij mogen delen in Christus’ over­win­ning op geweld en dood.

En wij bid­den voor Egypte: dat het geweld wordt overwonnen; dat aan alle bevol­kings­groepen recht wordt gedaan, dat elke groep zijn recht komt.”
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose